Certifikace ISO 9001 malé firmy

Title Alternative:The certification ISO 9001 of small company PULI s.r.o.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis is focused on issue of implementation and following certificate ISO 9001 effectiveness in a small company which is concerned with cleaning services. The company has applied certificated system of leading quality ČSN EN ISO 9001:2001 since 2007. The aim is also to show what the company had to fulfil to keep and develop the certificated system. The important part of the norm ISO 9001 is a labour protection. The knowledge described in specialized literature about modern system of leading quality and measurements in management quality systems was used in my diploma thesis. I also gathered information from the norms of Czech standards institute. The contemporary analysis of leading quality in PULI s.r.o. is described in the practical part of the diploma thesis. The case study examines the system of leading quality by questions and answers. The last chapter is focused on the form of financial measurements in management quality system. The aim of the last part of the diploma is to summarize what the management quality system has brought what the present state is like and finally yet importantly is its farther development.
Tato diplomová práce se věnuje problematice implementace a následnému fungování certifikátu ISO 9001 v malé firmě, která se zabývá podnikatelskou činností v oblasti úklidových prací. Tato firma má zaveden certifikovaný systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 od roku 2007. Práce se zaměřuje i na to, co všechno musela firma podstoupit a splňovat, aby si tento certifikovaný systém udržela a nadále ho rozvíjela. Nedílnou součástí normy ISO 9001 je bezpečnost práce. Při zpracování diplomové práce byly využity poznatky pospané v odborné literatuře o moderních systémech řízení jakosti a následně o měřeních v systémech managementu jakosti. Dále jsem v diplomové práci čerpala z norem Českého normalizačního institutu. V praktické části mé diplomové práce je popsána současná analýza řízení jakosti ve firmě PULI s.r.o. Případová studie zkoumá formou otázek a odpovědí systém řízení jakosti. Poslední kapitola diplomové práce je zaměřena na model finančního měření v systémech managementu kvality. V závěru práce je cílem shrnout, co systém managementu kvality firmě PULI s.r.o. přinesl, jaký je současný stav a předpokládaný další vývoj.
Description
katedra: KPE; rozsah: 82 s., 4 s. obr. příloh
Subject(s)
quality management, certification, control, quality standards, quality management system, řízení jakosti, certifikace, kontrola, normy jakosti, systém managementu jakost
Citation
ISSN
ISBN