Metodické problémy oceňování podniku

Title Alternative:Methodical problems of valuation
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The dissertation deals with methodical problems of valuation, a topic becoming more important at the time of the current economic crisis than before. Commonly used methods of enterprise pricing will be described, pricing concepts and reasons will be explained. Since yield methods are regarded as the most important, I concentrated primarily on the problems of yield methods, in particular on the method of discounted cash flows. The prime goal of the dissertation is to point out the specific problems of the pricing method, including the illustration of simple cases. Although it is rather difficult, the dissertation will also try to outline a possible theoretical basis and solution of the problems. The key part of the dissertation is the chapter devoted to methodical problems of CAPM (Capital Asset Pricing Model), which relates directly to the problem of risk quantification. It may be expected that the principles recognized so far will be reassessed, and are already being reassessed in the current economic situation, nevertheless it will surely be a sort of search for compromise. The dissertation also focuses on the necessity to take into account the purpose of pricing as an essential pre-condition of every pricing case, and in the final section the variability of pricing in connection with changes of subjective input values is illustrated in specific examples.
Tématem diplomové práce jsou metodické problémy oceňování podniku, tedy téma, které je v současné ekonomické krizi aktuální více než dříve. V práci budou popsány nejčastější metody využívané při oceňování podniku, vysvětleny pojmy a důvody pro ocenění. Protože největší význam z metodických přístupů je kladen na metody výnosové, je této problematice věnována největší pozornost, konkrétně pak problémům metody diskontovaných peněžních toků. Práce si klade za cíl zejména ukázat na konkrétní problémy této metody ocenění, včetně ilustrace na jednoduchých případech. Jakkoli je to velmi obtížné, práce se zároveň pokusí naznačit možná teoretická východiska a řešení těchto problémů. Klíčovou částí práce je kapitola věnovaná metodickým problémům modelu CAPM (capital asset pricing model ), což přímo souvisí s problémem kvantifikace rizika. Lze očekávat, že dosud obecně uznávané principy budou a již i jsou v současné ekonomické situaci přehodnocovány, nicméně jednoznačně půjde o jisté hledání kompromisů. Práce se věnuje i nutnosti zohlednění účelu ocenění jako zcela zásadního předpokladu každého oceňovacího případu a ve finální pasáži je na konkrétních příkladech názorně ilustrována variabilita ocenění při změnách subjektivních vstupních veličin.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: Práce neobsahuje přílohy; rozsah: 82 s., od úvodu 71 s.,
Subject(s)
wacc, wacc, alternativní náklad kapitálu, apv, beta koeficient, bezriziková úroková sazba, budoucí hodnota, capm, cash flow, čistá současná hodnota, dcf, diskontní míra, ebit, eva, hodnota, mva, p/e, rating, specifické riziko, systematické tržní riziko, alternative capital cost, apv, beta coefficient, riskless interest rate, future value, capm, cash flow, net present value, dcf, discount rate, ebit, eva, value, stock exchange indexes, capital structure, mva, p/e, rating, specific (unique) risk, systematic market risk
Citation
ISSN
ISBN