Sociální sítě v prostředí MSP

Title Alternative:Social networks in the SME environment
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářské práce se věnuje tvorbě návrhu profilu na sociální síti, který bude využitelný v konkrétním podniku. Autorka nejprve posuzuje možné pozitivní a negativní dopady sociálních sítí na podnik a poté se na základě převahy pozitivních dopadů snaží přispět ke zvýšení povědomí o podniku prostřednictvím sociální sítě. Práce je rozdělena na teoretickou a syntetickou část. Teoretická část charakterizuje sociální sítě, jejich přednosti, hrozby a popisuje marketingové nástroje při jejich používání. Zároveň se zabývá možnostmi uplatnění Facebooku v podnikovém prostředí. Syntetická část představuje zvolený podnik, dopady sociálních sítí na podnik a zahrnuje dotazníkové šetření sloužící ke zjištění využitelnosti sociálních sítí. V závěru je vytvořen návrh profilu podniku na sociální síti a s tím související doporučení.
Social networks in the SME environment This bachelor thesis deals with the creation of a proposal of a profile on a social network, which can be used by a particular company. First, the author evaluates the possible positive and negative impacts of social networking on the company, then based on the dominance of positive impacts she is trying to raise awareness of the company through social networks. The work is divided into theoretical and synthetic part. The theoretical part characterizes social networks, their strengths, threats and describes currently used marketing tools. It also deals with the possibilities of using Facebook in corporate environment. Furthermore, the synthetic part presents a selected company, the impacts of social networks on the company and it also includes a survey focused on the use of social networking. The final part provides a proposal of a profile created on a social network, which is followed by related recommendations.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN