Analýza příčných řezů tkanin vyrobených ze skaných přízí

Title Alternative:The analysis of the textile fabric´s cross cuts made out of a folded yarn
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Témou diplomovej práce je na základe rozsiahleho experimentu na zmesových tkaninách v plátnovej väzbe s rôznou dostavou útku preskúmať vplyv rôzneho zmesového podielu priadze a konštrukčných parametrov tkanín na deformáciu skanej a jednoduchej priadze vo väznom bode tkaniny. Tieto experimentálne výsledky sú porovnávané s hodnotami zistenými teoreticky. Príspevkom experimentálnej časti je aj subjektívny názor na náročnosť časovú a náročnosť uskutočnenia každého postupu, ktorý bol použitý pri získavaní experimentálnych dát. Literárna rešerš je zameraná na možnosti popisu priečnych rezov tkanín a metódy analýzy priečnych rezov tkanín. Jej súčasťou je aj popis základných parametrov štruktúry plošných textílií - tkanín.
The theme of the diploma work is based on extensive experimentation on a mixture in a plain weave with a varied weft thread in order to check up the impact on a mixture´s different portion and constructional parameters of a textile fabric on a deformity of a folded yarn and single-ply yarn in a weigher point of a textile fabric. These experimental results are being compared with theoretically established values. The contribution of an experimental part is also a subjective view on time-effortfulness and a strenuousness realization of each method which were used for gaining experimental data. Literal summary is focused on the opportunity for a description of a textile fabrics´ cross cuts and methods of analysis of textile fabrics´ cross cuts. It also contains a description of basic polymers of areal fabric´s structure - textile fabric´s structure.
Description
katedra: KTT; rozsah: 103
Subject(s)
směsové tkaniny v plátnové vazbě, skaná příze, mixture in a plain weave, folded yarn
Citation
ISSN
ISBN