Hodnocení vrásnění textilií při šití

Title Alternative:Evaluation of seam pucker
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práca je zameraná na problematiku zvrásnenia pri šití viazaným stehom. Hlavný dôraz je kladený predovšetkým na kvalitu a estetické hodnoty. Teoretická časť definuje pojem zvrásnenie švu, zaoberá sa analýzou príčin zvrásnenia švu a možnosti ich minimalizácie. Ďalej obsahuje metódy hodnotenia zvrásnenia švu, ktoré je možné zhodnotiť stupňom zvrásnenia. Zvrásnenie švu je možné vyjadriť vyjadrené matematickým vzťahom i geometrickým modelom. V experimentálnej časti bola navrhnutá metóda k hodnoteniu zvrásnenia pri aplikovaní obrazovej analýzy, a experimentálne overená. Podstatou experimentu bolo navrhnúť postup zistenia, ako je vzorka zvrásnená, metódu overiť programom MATLAB a výsledky zhodnotiť.
Diploma thesis topic is focused on problems seam pucker of sewing by lockstitch. The main accent is set on quality and aesthetic value. The theoretical part defines seam pucker itself, concentrates the analysis of cause of seam pucker and possibility of their minimalization. Thereinafter consists of methods of evaluation of seam pucker, which is possible to evaluate by level of seam pucker. Seam pucker is expressed by mathematical relation and geometrical model. In the experimental part, there was designed method of evaluation of seam pucker by image analysis and was experimentally checked. The base of experiment was to design progress of finding the way the sample is wrinkled and this method to be checked by program MATLAB, and qualificate these results.
Description
katedra: KOD; rozsah: 70s., 41 s.obr.príloha
Subject(s)
kľúčové slova, švové zvrásnenie, šitie, simulácia zvrásnenia, zvlnenie tkaniny, seam pucker, sewing, simulation of seam pucker, wrinkling of fabric
Citation
ISSN
ISBN