Možnosti hodnocení nasákavosti textilie pomocí termovize

Title Alternative:Options for assessing absorptive capacity of textiles using thermovision
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na měření nasákavosti kapaliny textilie. Rešeršní část práce je zaměřena na vysvětlení infračervené oblasti a jaké jsou možnosti měření infračerveného spektra. V diplomové práci jsou popsány různé druhy zařízení, které umožňují měření teploty a nasákavosti materiálů. Dále jsou zde uvedeny fyzikální zákony a charakterizovány jevy, které při měření nasákavosti pomocí termovize nastávají. V experimentální části je popsána a charakterizována klimatizační komora s termovizní kamerou FLIR. Tyto zařízení byly použity k měření nasákavosti materiálů, při předem stanovených podmínek. Zároveň v této části práce je vyhodnoceno měření pomocí termovize. Naměřené snímky nasákavosti jednotlivých druhů materiálů jsou zplanimetrovány a vyhodnoceny na základě velikosti nasáknuté plochy.
This diploma work is focused on measuring the liquid absorptive capacity of textiles. The research part of the work focuses on explanations of the infrared area and the options for measuring the infrared spectrum. The diploma work describes various types of equipment that enable the temperature and absorptive capacity of materials to be measured. It also gives the physical laws and characteristic phenomena that occur when absorptive capacity is measured using thermovision. The experimental part describes and characterises a climatic chamber with a FLIR thermovision camera. The equipment was used to measure the absorptive capacity of materials on conditions stipulated in advance. This part of the work also assesses measurements using thermovision. The measured images of the absorptive capacity of various types of materials are planimetered and assessed based on the size of the saturated area.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 96 s
Subject(s)
termovizní kamera, termovize, šíření kapaliny, nasákavost, termosnímky, klimatizační komora, infrared kamera, thermovision, liquid prapagation, absorbivity, infrared images, conditioning chamber
Citation
ISSN
ISBN