Prevence drogových závislostí

Abstract
Bakalářská práce se zabývá prevencí drogových závislostí a zejména pak primární prevencí na středních školách. Zároveň řeší také okolnosti, související s prevencí závislostí. Hlavním cílem bakalářské práce je charakteristika prevencí drogových závislostí a okolností s nimi související. Dále je cílem zjištění dostatečné informovanosti studentů o drogové problematice na středních školách a zjištění, zda je prevence na středních školách, i ve společnosti dostatečná. Bakalářskou práci tvoří dvě oblasti, a sice oblast teoretická a oblast empirická. Teoretická část prostřednictvím odborných zdrojů charakterizuje a objasňuje základní terminologii drogové problematiky, tedy faktory drogových závislostí, důsledky drogových závislostí a podobně. Důraz je pak kladen na primární, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí. Empirická část zahrnuje průzkumné šetření v podobě anonymního dotazníku (kvantitativní metody). Zjišťuje informovanost studentů o drogové problematice a prevenci drogových závislostí na středních školách i v životech studentů.
Annotation The diploma thesis focuses on the drug addiction prevention, mainly the primary prevention at secondary schools. Simultaneously, it also resolves circumstances related to the drug addiction prevention. The main goal of this diploma thesis is characteristics of the drug addiction prevention and factors related to them. In addition, the aim of the diploma thesis is to find out whether secondary students are well-informed about the drug problematics and to find if the drug addiction prevention at secondary schools is sufficient. The diploma thesis is divided into two parts a theoretical and empiric part. Via scientific resources, the theoretical part characterizes and clarifies basic terminology of the drug problematics, that means factors of the drug addiction, consequences of the drug addiction etc. The emphasis is put on the primary, secondary and tertiary prevention of drug addiction. The empiric part includes the survey examination by an anonymous questionnaire (quantity methods). It finds out foreknowledge of students about the drug problematics and prevention of the drug addiction not only at secondary schools but also in their lives.
Description
Subject(s)
prevence, drogy, drogová závislost, rodina, společnost, návyková látka, střední škola, léčba drogových závislostí, prevention, drugs, drug addiction, family, society, addictive substance, secondary school, therapy of drugs addiction
Citation
ISSN
ISBN