Online marketingová strategie vybraného podniku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.author Nedorost, Jakub
dc.contributor.other Skrbek Jan, doc. Ing. Dr. Skolitel : 54839
dc.contributor.other Kafková Růžena, Ing. Konzultant : 64355
dc.contributor.other Celler Odon, Ing. Konzultant2 : 64405
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-07-28T09:36:40Z
dc.date.available 2018-07-28T09:36:40Z
dc.date.submitted 2016-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/26520
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou online marketingové strategie. Cílem práce je navržení online komunikační strategie pro B2B podnik, jehož obchodní činností je prodej reklamních a dárkových předmětů. V první části jsou představena teoretická východiska online marketingu, následně jsou podrobněji rozebrány vybrané nástroje online marketingu. Teoretická část je zakončena kapitolou, která popisuje trendy v online marketingu s ohledem na B2B trhy. Praktická část představuje zkoumaný podnik a dále popisuje konkurenci a cílové skupiny. Stěžejní částí je analýza dosavadní online komunikace podniku, konkurence a mimo jiné analýza klíčových slov. Na základě získaných znalostí jsou navržena různá doporučení a především je navržena samotná online strategie s využitím frameworku See, Think, Do, Care, představeného v teoretické části. Kromě návrhu je přínosem diplomové práce i časový harmonogram a ekonomické zhodnocení navrhované online strategie. cs
dc.description.abstract This diploma thesis explores the issue of online marketing strategy. The aim of the thesis is to design an online communication strategy for a B2B company whose business is the sale of promotional and gift items. In the first part of the thesis, the theoretical basis of online marketing is introduced, followed by a more thorough description of chosen tools of online marketing. The theoretical part is ended by a chapter which clarifies the trends of online marketing with respect to B2B markets. In the practical part, the scrutinized company is described together with the competition and target groups. The crucial part is the analysis of the existing online communication of the company, competition and also the keyword research. On the basis of the gained knowledge, several recommendations are suggested and primarily the online strategy itself is designed with the use of the framework See, Think, Do, Care which is introduced in the theoretical part. Moreover, the contribution of the thesis, apart from the design, is also the timetable and the economical evaluation of the suggested online strategy. en
dc.format 112 s. (155 224 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky bez volně vložené přílohy
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 3rd ed. New York: Pearson, 2016. ISBN 9781292093239.
dc.relation.isbasedon SHEEHAN, Brian. Online marketing. Lausanne: AVA Academia, c2010. Basics marketing. ISBN 978-2-940411-33-7.
dc.relation.isbasedon JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4311-7.
dc.relation.isbasedon PROCHÁZKA, Tomáš a Josef ŘEZNÍČEK. Obsahový marketing. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 9788025141526.
dc.relation.isbasedon Elektronická databáze článků ProQuest.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject B2B cs
dc.subject komunikační strategie cs
dc.subject digitální marketing cs
dc.subject e-mailing cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject online komunikační strategie cs
dc.subject online marketing cs
dc.subject PPC reklama cs
dc.subject SEO cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject STDC framework cs
dc.subject strategie cs
dc.subject B2B en
dc.subject communication strategy en
dc.subject digital marketing en
dc.subject e-mailing en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject online communication strategy en
dc.subject online marketing en
dc.subject PPC advertising en
dc.subject SEO en
dc.subject social networks en
dc.subject STDC framework en
dc.subject strategy en
dc.title Online marketingová strategie vybraného podniku cs
dc.title Online Marketing Strategy of Selected Company en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2018-7-3
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2018-1-31
dc.date.committed 2018-5-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KMG
local.identifier.stag 34981
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline MP
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N6208
local.note.administrators automat


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account