2018/1 - Natural Sciences and Technology

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XXIV 2018/1

Recenzovali:
Ing. Vojtěch Radolf, Ph.D - Akademie věd České republiky, Ústav termomechaniky
Ing. Štěpán Kunc, Ph.D. - Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Divergrass – a cross border project to promote sustainable management of grasslands
  (2018) Titěra, Jan; Haase, Henning; Teka, Teowdroes Kassahun; Nwaogu, Chukwudi; Pavlů, Klára; Kändler, Matthias; Pavlů, Lenka; Gaisler, Jan; Paška, František; Heidenreich, Heike; Liepelt, Gerlinde; Jonášová, Irena; Pavlů, Vilém
  Většina evropských luk a pastvin patří k polopřirozeným nebo dočasným intenzivním travním porostům. Polopřirozené, většinou druhově bohaté travní porosty byly po staletí udržovány pomocí zemědělských aktivit. Nicméně, v dnešní době jsou modernějším, ale rozšířeným jevem intenzivní travní porosty. Pastva skotu je klíčovým způsobem obhospodařování pro pastviny a pravidelné sečení pro louky. Kombinace pasení a sečení je typická pro spásané louky. Absence defoliace travních porostů, extenzifikace nebo příliš intenzivní hospodaření může vést k poklesu druhové diverzity, doprovázeným mizením ohrožených druhů rostlin. Snižování druhové rozmanitosti travních porostů na přírodních stanovištích je jedním z klíčových problémů současné ochrany přírody na obou stranách česko-německé hranice. V přeshraniční oblasti zahrnující Jizerské hory (CZ), Lužické hory (CZ) a Zittauer Gebirge s předhůřím (D) bylo v rámci projektu DiverGrass na různých typech travních porostů založeno 12 manipulativních managementových experimentů s cílem nalézt optimální opatření pro zastavení poklesu nebo zvýšení biodiverzity rostlin na stanovištích s travními porosty.
 • Item
  Objective evaluation of upright and grand pianos by measuring play-bench
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018) Urbánková, Jana
  Tento článek popisuje měřicí zařízení používané při objektivním hodnocení pian. Zařízení v podobě přehrávací lavice samostatně přehraje každou klávesu na klaviatuře a umožní tak změření akustických vlastností, jako je hladina akustického tlaku a délka doznívání tónu. Objektivní hodnocení tak složitého nástroje, jako je klavír, je velmi komplexní úkol. Nedílnou součástí hodnocení je psychoakustický rozsah a přeměna subjektivního vnímání na objektivní akustické hodnoty.
 • Item
  Time average scanning digital holography
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018) Psota, Pavel; Lédl, Vít; Doleček, Roman; Matoušek, Ondřej; Kredba, Jan
  Tento článek představuje novou metodu pro měření amplitud harmonických oscilací nazvanou časově středovaná skenovací digitální holografie. Rekonstruovaný intenzitní obraz z časově středovaného digitálního hologramu vytváří interferenční strukturu, která je popsána Besselovou funkcí prvního typu nultého řádu. Je-li fáze laserového svazku v interferometru modulována, interferenční proužek odpovídající nultému řádu se v závislosti na hloubce modulace posune. Metoda je založena na skenování proužku nultého řádu přes celý povrch objektu. Amplituda vibrací je nezávisle a absolutně vyhodnocena v každém pixelu. Výhodou navrhované techniky ve srovnání s dalšími metodami digitální holografické vibrometrie je schopnost měřit amplitudu vibrací bez rizika správnosti určení interferenčního řádu. Z tohoto důvodu metoda umožňuje měření amplitud vibrací s velkou strmostí či nespojitých / částečně zastíněných objektů. Správnost metody byla experimentálně ověřena měřením ohybového piezoelektrického aktuátoru.
 • Item
  Identification of mid-spatial frequency error on the optotech MCG 100 when grinding optical elements
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018) Beneš, Jiří; Špína, Michal; Procháska, František
  Střední prostorové frekvence, povrchové vady vznikající při výrobě optických asférických ploch, mohou být velkým problémem např. ve vysoce výkonných optických systémech. Při výrobě asférických ploch na stroji Optotech MCG100 bylo proto provedeno měření vibrací v různých režimech chodu měřicím zařízením VibXpert II. Toto zařízení pomocí piezoelektrických snímačů zaznamenává zrychlení vibrací. Data z měření byla následně zpracována v softwaru Matlab. Cílem bylo identifikovat frekvence, které mohou nepříznivě ovlivňovat výrobu optických elementů a dále nastínit možné příčiny jejich vzniku. Bylo zjištěno, že ve sledovaném spektru 33 – 800 Hz se vyskytují výrazné frekvence z několika základních zdrojů. Jedná se o rotaci nástrojového vřetena, o rotaci nástroje, regulační smyčku pohybu os a samotný pohyb os.
 • Item
  Hyperspectral imaging in infrared region using compressed sensing methods
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018) Hlubuček, Jiří; Žídek, Karel
  Tento článek se zabývá hyperspektrálním zobrazováním v infračervené oblasti, simulacemi měření a rekonstrukcemi testovacích datakrychlí za použití metody komprimovaného snímání CASSI (Coded Aperture Snapshot Spectral Imaging). Provedli jsme simulace přítomnosti chemické látky na části obrazu a poté jsme zrekonstruovali její absorpční spektrum a lokalizovali ji z jediného snímku detektoru. Jinými slovy, ukázali jsme, že v podstatě je možné rekonstruovat řídkou 3D datakrychli z jediného 2D obrazu. Dále diskutujeme kvalitu rekonstruovaných dat a limity zvolených metod simulace.