2018/1 - Natural Sciences and Technology

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XXIV 2018/1

Recenzovali:
Ing. Vojtěch Radolf, Ph.D - Akademie věd České republiky, Ústav termomechaniky
Ing. Štěpán Kunc, Ph.D. - Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Time average scanning digital holography
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018) Psota, Pavel; Lédl, Vít; Doleček, Roman; Matoušek, Ondřej; Kredba, Jan
  Tento článek představuje novou metodu pro měření amplitud harmonických oscilací nazvanou časově středovaná skenovací digitální holografie. Rekonstruovaný intenzitní obraz z časově středovaného digitálního hologramu vytváří interferenční strukturu, která je popsána Besselovou funkcí prvního typu nultého řádu. Je-li fáze laserového svazku v interferometru modulována, interferenční proužek odpovídající nultému řádu se v závislosti na hloubce modulace posune. Metoda je založena na skenování proužku nultého řádu přes celý povrch objektu. Amplituda vibrací je nezávisle a absolutně vyhodnocena v každém pixelu. Výhodou navrhované techniky ve srovnání s dalšími metodami digitální holografické vibrometrie je schopnost měřit amplitudu vibrací bez rizika správnosti určení interferenčního řádu. Z tohoto důvodu metoda umožňuje měření amplitud vibrací s velkou strmostí či nespojitých / částečně zastíněných objektů. Správnost metody byla experimentálně ověřena měřením ohybového piezoelektrického aktuátoru.
 • Item
  Total run-out measurement of the multistart worm by the laser line triangulation sensor
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018) Prošek, Alexander
  Tento článek popisuje měření vícechodého šnekového pastorku nalisovaného na hřídeli rotoru elektrického motoru. Měření realizováno pomocí laserového triangulačního snímače za běhu motoru. Vyhodnocení celkového házení je provedeno pro každý závit šneku na jeho vnější kružnici po celé délce šneku.
 • Item
  Hyperspectral imaging in infrared region using compressed sensing methods
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018) Hlubuček, Jiří; Žídek, Karel
  Tento článek se zabývá hyperspektrálním zobrazováním v infračervené oblasti, simulacemi měření a rekonstrukcemi testovacích datakrychlí za použití metody komprimovaného snímání CASSI (Coded Aperture Snapshot Spectral Imaging). Provedli jsme simulace přítomnosti chemické látky na části obrazu a poté jsme zrekonstruovali její absorpční spektrum a lokalizovali ji z jediného snímku detektoru. Jinými slovy, ukázali jsme, že v podstatě je možné rekonstruovat řídkou 3D datakrychli z jediného 2D obrazu. Dále diskutujeme kvalitu rekonstruovaných dat a limity zvolených metod simulace.
 • Item
  Objective evaluation of upright and grand pianos by measuring play-bench
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018) Urbánková, Jana
  Tento článek popisuje měřicí zařízení používané při objektivním hodnocení pian. Zařízení v podobě přehrávací lavice samostatně přehraje každou klávesu na klaviatuře a umožní tak změření akustických vlastností, jako je hladina akustického tlaku a délka doznívání tónu. Objektivní hodnocení tak složitého nástroje, jako je klavír, je velmi komplexní úkol. Nedílnou součástí hodnocení je psychoakustický rozsah a přeměna subjektivního vnímání na objektivní akustické hodnoty.
 • Item
  Construction of a vacuum ultraviolet transmission spectrometer
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018) Hlubuček, Jiří; Budasz, Jiří; Václavík, Jan; Žídek, Karel
  Měření transmise v tzv. vakuové ultrafialové (UV) spektrální oblasti, konkrétně mezi 160 až 190 nm, je důležité pro řadu materiálů (UV optická skla a pokrytí, diamant, tenké polymerní filmy, atd.). Nicméně, nutnost provádět měření ve vakuu a nutnost použití specifických optických elementů určených pro UV záření vede k tomu, že spektrometry pro oblast vakuového UV světla se vyskytují zřídka. Zde prezentujeme konstrukci našeho transmisního spektrometru pro vakuovou UV oblast. Je založen na Seya-Namiokově monochromátoru a umožňuje nám určit transmisi planparalelních optických vzorků ve spektrální oblasti od 160 – 600 nm se spektrálním rozlišením méně než 2 nm. V článku jsou také načrtnuta budoucí vylepšení systému, která výrazně zlepší jeho měřicí parametry.