Jazyk a styl kuchařských předpisů

Abstract
Předmětem této bakalářské práce je jazyk a styl kuchařských předpisů. Teoretická část se zabývá obecnou charakteristikou kuchařských předpisů na základě relevantní odborné literatury, a to zejména po stránce stylistické. Praktická část porovnává jazyk a styl Domácí kuchařky od M. D. Rettigové, která vznikla v 1. polovině 19. století, s dnešními kuchařkami. Tato část práce se konkrétně zaměřuje na dobový kontext, dále na strukturu a morfologickou charakteristiku jednotlivých kuchařských receptů. Cílem práce je analyzovat kuchařské předpisy z hlediska jazyka a stylu a komparace teoretických poznatků s výsledky empirické analýzy. V závěru práce prezentujeme poznatky o podobnostech a odlišnostech zvolených kuchařek.
The subject of my thesis is the language and style of cooking recipes. The theoretical part deals with general characteristics of cooking recipes on the basis of the relevant technical literature, especially in terms of style. The practical part compares the language and style of Domácí kuchařka (The Home Cook) by M. D. Rettigová, which originated in the first part of the 19th century, with today's cookbooks. This part of work focuses on the context of the given period and also on the structure and morphological characteristics of particular cooking recipes. The aim of this chapter is to analyse cooking recipes from the point of view of their language and style and to compare theoretical knowledge with the results of empirical analysis. In conclusion, we have presented the knowledge we have gained about the similarities and differences of selected cookbooks.
Description
Subject(s)
kuchařský předpis, pracovní návod, popis pracovního postupu, odborný styl, dobový kontext, struktura, morfologie, cooking recipe, work instructions, description of work procedure, technical style, context of the given period, structure, morphology
Citation
ISSN
ISBN