Přínos bakalářského studia pedagogiky volného času pro profesní uplatnění absolventů

Abstract
Cílem bakalářské práce je zjistit a popsat vnímaný přínos bakalářského studia studijního oboru Pedagogika volného času na FP TUL pro následné profesní uplatnění absolventů. Výzkumné šetření bylo realizováno mezi jedenácti absolventy prezenční formy studijního oboru Pedagogika volného času na FP TUL, kteří byli vybrání na základě dvou kritérií absolvování studia v letech 2009 až 2012 a aktuální vykonávání profesní činnosti v oblasti vzdělávání a výchovy ve volném čase. Výsledkem analýzy provedených rozhovorů jsou různé názory a pohledy na studijní obor Pedagogika volného času na FP TUL, kdy obecně převažuje spokojenost s nastavením studijního oboru. Konkrétní oblasti přínosu studia v současné práci jsou sledovány v oblasti znalostí práce se skupinou, schopností tvořit výchovně vzdělávací programy a sebevědomého vystupování před skupinou.
The aim of this thesis is to identify and describe perceived benefits of a bachelor study of Leisure time pedagogy at FP TUL by the graduates for their subsequent profession. The research was conducted among eleven graduates of study program Leisure time pedagogy at FP TUL in its present form, whose selection is based on two criteria graduating from 2009 to 2012 and being active in leisure time pedagogy in present. The results of the analysis of interviews are different views and perspectives of graduates on Leisure time pedagogy at FP TUL, which generally outweighs satisfaction with the setting of the study program. Specific contributions of the study program to present profession are viewed in terms of knowledge of group work, ability to create educational programs and confident demeanor in front of the group.
Description
Subject(s)
absolvent, vysokoškolské studium, pedagogika volného času, pracovní uplatnění, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci, graduate, undergraduate studies, Leisure time pedagogy, job opportunities, Faculty of Sciences, Humanities and Education of Technical University of Liberec
Citation
ISSN
ISBN