Komunikace Mladé Boleslavi v roce 1589

Abstract
Diplomová práce analyzuje komunikaci Mladé Boleslavi v průběhu roku 1589 na pozadí dějin města. Hlavním pramenem je Notulář listů posélacích léta 1589 čítající 441 misivů, který se nachází v archivu města Mladá Boleslav. Práce jednak shrnuje dějiny města do Bílé hory, jednak se zabývá procesem komunikace a jeho subjekty. Hlavní jádro spočívá v rozboru věcných obsahů dopisů, které tvořily převážně dluhy. Mezi další témata patřily pře, spory o kšaft, různé žádosti, záležitosti městských řemeslníků nebo problémy samotné obce. Práce se také zabývá jazykovou stránkou zkoumaných misivů a v příloze se nachází rozsáhlá tabulka zaznamenávající jednotlivá psaní.
This thesis analyzes the communication in Mladá Boleslav during 1589 on the historical background of the city. The main source is Notulář posélacích listů léta 1589 comprising 441 letters and which is located in the archive in Mladá Boleslav. The thesis summarizes the history of the town until the battle of Bílá Hora, deals with the process of communication and its participants. The main core consists of the analysis of the material content, which are mostly debts. Among other topics of the letters there are disputes about testaments, request of occupants/inhabitants, problems with urban artisans or problems of the city itself. The thesis also deals with the linguistic aspect of the researched letters, which can be found in the attachment ordered into a table.
Description
Subject(s)
Mladá Boleslav, korespondence, každodennost, komunikace, registra, novověk, Mladá Boleslav, communication, everydayness, correspondence, city book of sent correspondence, modern times
Citation
ISSN
ISBN