Nanovlákna s magnetickými vlastnostmi

Abstract
Tato bakalářská práce si klade za cíl vysvětlit a dokázat možnost přípravy nanovláken se specifickými magnetickými vlastnostmi. Teoretická část je zaměřena především na vysvětlení obecných pojmů spojených s přípravou, vlastnostmi a analýzou nanočástic, nanovláken a jejich nanokompozitů. Na základě informací z této sekce lze plně porozumět praktickým záležitostem, které jsou shrnuty v další části.Praktická část obsahuje všechny laboratorní postupy využité v této práci a zaměřuje se hlavně na různé způsoby přípravy magnetických nanovláken a jejich charakterizaci, která je nezbytná pro pochopení vzniklých produktů. V závěrečné části jsou pak diskutovány výsledky celé práce a možné využití pro další účely.
This bachelor thesis aims to explain and demonstrate the possibility to prepare nanofibers with specific magnetic properties.The theoretical part is focused on explaining the general concepts associated with the preparation, properties and analysis of nanoparticles, nanofibers and their nanocomposites. Based on information from this section we can fully understand the practical matters, which are summarized in the next section.Practical part contains all laboratory procedures used in this work and focuses mainly on the different ways of preparing magnetic nanofibres and their characterization, which is necessary for understanding the resulting product. The final section discusses the results of this thesis and possible use for other purposes.
Description
Subject(s)
Nanočástice, ferity, magnetická nanovlákna, elektrostatické zvlákňování, kompozity, Nanoparticles, ferrites, magnetic nanofibers, electrostatic spinning, composites
Citation
ISSN
ISBN