Domácí násilí na ženách

Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou domácího násilí na ženách. Cílem bakalářské práce je vytvoření projektu pro oběti domácího násilí, jež jsou v péči v azylovém domě pro matky s dětmi v tísni v Liberci. Projekt je zaměřen na snížení dopadů tíživé situace obětem domácího násilí. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část vymezuje základní terminologii problematiky, popisuje fáze, znaky a formy domácího násilí. Dále jsou zde zmíněny preventivní služby pro oběti domácího násilí a kampaně, zabývající se touto problematikou. Praktická část bakalářské práce se věnuje průzkumu, který se uskutečnil v Lince důvěry Liberec a v Intervenčním centru Liberec. Průzkum zjišťuje, jaká je péče o oběti domácího násilí v oblasti trhu práce. Dále je praktická část zaměřena na projekt pro oběti domácího násilí.
My bachelor thesis concerns the issues of domestic violence against women. The aim of the thesis is to create a project for victims of domestic violence, which are in the care of asylum house for mothers with children in distress in Liberec. The project is aimed to reduce the impact of difficult situation for victims of domestic violence. The thesis is divided into a theoretical and an empirical part. The theoretical part defines basic terminology problems, describes the phase, characteristics and forms of domestic violence. Preventive services for victims of domestic violence and campaigns dealing with this issue are also mentioned in this part. The empirical part of the thesis is devoted to a research which was held at the crisis hotline and in the Intervention centre of Liberec. The research explores what is the care for victims of domestic violence in the labor market like. The practical part is focused on a project for victims of domestic violence.
Description
Subject(s)
Agresor, domácí násilí, oběť, ženy, Aggressor, domestic violence, victim, women
Citation
ISSN
ISBN