Účetní a daňový pohled na náklady podniků

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na porovnání účetní a daňové legislativy z pohledu nákladů podniku. V úvodu práce je řešen Zákon o daních z příjmů právnických osob, ve kterém jsou identifikováni poplatníci, předmět daně a princip stanovení daňové povinnosti. Dále práce analyzuje náklady z pohledu účetní a daňové legislativy a odraz účetního a daňového pojetí nákladů v hospodaření podniků. V této části práce je využito druhového členění nákladů a zkoumána jejich relevantnost z pohledu daně z příjmů. V praktické části je řešena případová studie vlivu odlišného pojetí nákladů z pohledu účetní a daňové legislativy na hospodaření vybraného podnikatelského subjektu. Na modelovém podniku je analyzován princip stanovení účetního výsledku hospodaření, jeho následná úprava na základ daně a samotný výpočet daňové povinnosti.
The bachelor thesis focuses on comparing the accounting and tax legislation from the perspective of company´s costs. The Tax Act on corporate income is solved at the introduction, which identifies taxpayers, the subject of tax and the principle of calculating tax liability. Furthermore, the work analyzes the cost from the point of view of accounting, tax legislation, the reflection of accounting and tax concepts of management cost of enterprises. A Generic classification of costs, which is examined for their relevance in terms of income tax, is used in this part. The practical part solves the case study of the influence of different conceptions of costs for accounting and tax legislation on the management of selected business entity. Finally, the principle of determining accounting profit, subsequent revisions to the tax base and the tax calculation itself is analyzed at the business entity.
Description
Subject(s)
Daň z příjmů právnických osob, daňová povinnost, daňové náklady, sazba daně, účetní náklady, výsledek hospodaření, základ daně, Zákon o daních z příjmů, Zákon o účetnictví, zálohy na daň z příjmů, Corporate income tax, tax liability, tax costs, tax rate, accounting costs, profit, tax base, Act on Income Tax, Act on Accounting, advance of tax income
Citation
ISSN
ISBN