Pád komunistického režimu v roce 1989 v Lounech

Abstract
Cílem bakalářské práce je zmapovat a zanalyzovat průběh listopadové revoluce v roce 1989 v Lounech. Pozornost je též věnována vývoji tohoto města na konci osmdesátých let a v první fázi demokratické transformace do svobodných voleb v červnu 1990.Toto téma je sledováno v širokém kontextu mezinárodní situace v zemích střední a východní Evropy, historií města Loun od jeho založení přes další významné události. Z novodobých dějin jsem se soustředila na šedesátá až devadesátá léta 20. století v Československu s důrazem na období normalizace a na listopadové události v Praze a v Lounech, které vyústily k pádu komunistického režimu v naší zemi a k prvním svobodným volbám v červnu 1990.
The aim of the Bachelor Thesis is to map and analyse the course of the November revolution in 1989 in Louny. The attention is focused on the development of this town at the end of 1980's from the first part of the democratic transformation to the free election in June 1990.This topic is watched in a wider context of an international situation in the countries of Middle and Eastern Europe, history of the town Louny from its establishment over other important events. From the modern history I was focused on from 1960's to 1990's of the 20th century in Czechoslovakia with the emphasis on a normalization period, events in November in Prague and Louny which lead to the fall of the communist regime in our country and to the first free election in June 1990.
Description
Subject(s)
normalizace, Československo 1989-1990, stávka, Louny, Občanské fórum, svobodné volby, Normalisation, Czechoslovakia 1989-1990, a strike, Louny, Civil Forum, free election
Citation
ISSN
ISBN