Numerický model terénního testu proudění v hornině

Abstract
Tato bakalářská práce vznikla za účelem ověření simulací na modelu proudění podzemní vody pomocí analytického řešení a pochopení, jak se analytické řešení liší od reality. První část práce se zabývá teoretickými principy proudění podzemní vody. Dále se zabývá možnostmi modelování v simulačním softwaru Feflow.Druhá část práce se zabývá samotným modelováním a simulací na vybraných modelech. Nejdříve jednoduchým 2D modelem. V hlavní části se zabývá vytvářením a simulací možných variant modelu s osově symetrickým vrtem. Tato část je ověřena analytickým řešením.V závěru práce je ukázána komplexnost numerického modelu a jeho rozdíl od reálných případů.
This bachelor thesis was created in order to find, how to verify results of simulations on model of groundwater flow with analytical solution and understand differences between analytical solutions and reality.The first part applies theoretical principles of groundwater flow. It also works with possibilities of modeling in the simulation software Feflow.The second part applies modeling and simulations on selected models; at the beginning on 2D model. In the main part, this thesis deals with creation and simulation of possible variants of model with axially symmetric well. This part was verified with analytical solution. At the end the thesis deals with complexity of numerical model and compare it with reality.
Description
Subject(s)
proudění podzemní vody, simulace proudění, Feflow, 2D model, osově symetrický model, analytické řešení, groudwater flow, flow simulation, Feflow, 2D model, axially symmetric model, analytical solution
Citation
ISSN
ISBN