Informační povinnost cestovní kanceláře s přihlédnutím k právním aspektům

Abstract
Cílem bakalářské práce je na základě zjištěných dat zhodnocení, zda cestovní kanceláře plní informační povinnost dle právních norem a zda jsou dle aktuálních podmínek schopné jejich plněním dostát. Cílem není finanční rozbor a analýza, ale s přihlédnutím k právním aspektům možné ekonomické dopady z toho plynoucí. V první části jsou vysvětleny základní pojmy, legislativní normy a změny a dopady při neplnění povinností. V praktické části je popsán současný stav plnění informačních povinností v praxi a způsob a kvalita podávaných informací s ohledem, zda zájezd prodává přímo pořadatel nebo zprostředkující cestovní agentura (dále jen CA) a jak zákazníci obdrženým informacím rozumí. Práce uvádí ekonomické dopady všech zúčastněných stran při současných podmínkách. Na základě zkoumaných hledisek je v závěru práce vyhodnocení a návrh řešení zlepšení plnění informační povinnosti s příznivějšími podmínkami pro klienty a mírnějšími finančními vlivy pro organizátory zájezdů.
The aim of the Bachelor thesis is to ascertain the proper evaluation based on established data, whether tour operators fulfill their information obligation according to legal standards, and whether they are according to current conditions, capable of their fulfilling. The aim is not a financial inspection and analysis, but taking into account the legal aspects, the possible economic consequences arising therefrom. The first part explains the basic concepts, standards and legislative changes and the effects of infringement. The practical part describes the current fulfilling of information duties in practice as well as the type and quality of the provided information with regards to whether the trip is sold directly by the organizer or the intermediary travel agency and how customers understand the received information. The thesis presents the economic impacts of all interested parties in the current conditions. Based on researched aspects which are at the end of the thesis evaluation and solution proposal for the improved fulfillment of information duties with favorable conditions for clients, and softer financial impact for tour operators.
Description
Subject(s)
Informační povinnost, cestovní kancelář, cestovní agentura, újma z radosti, reklamace, Information obligation, tour operator, travel agency, loss of enjoyment, complaints
Citation
ISSN
ISBN