Elektronická marketingová komunikace vybrané značky

Abstract
Diplomová práce se zabývá optimálním využitím sociálních médií, konkrétně Facebooku, Youtube a Instagramu, v marketingové komunikaci firmy Ocún, která doposud v této oblasti nerozvíjela systematickou komunikaci. Cílem této práce je navrhnout optimální marketingovou komunikaci na výše zmíněných sociálních médiích. Součástí práce je teoretická a praktická část. Teoretická část je literární rešerše věnovaná marketingu se zaměřením na online marketing a sociální média. Praktická část se zabývá sběrem dat metodou hloubkového rozhovoru a benchmarkingu. Tato data jsou následně vyhodnocena a na základě zjištěných informací jsou navržena doporučení pro optimální marketingovou komunikaci firmy. Součástí doporučení jsou konkrétní marketingové kampaně vycházející z informací zjištěných analýzou sesbíraných dat.
The thesis deals with the optimal use of social media, particularly Facebook, Youtube and Instagram in marketing communications of company Ocún that so far in this area didn´t develop systematic communication. The aim of this work is to design the optimal marketing communication on the aforementioned social media. The work includes theoretical and practical part. The theoretical part is devoted to literature search about marketing with a focus on online marketing and social media. The practical part deals with the collection of data using in-depth interviews and benchmarking. These data are evaluated on the basis of the information gathered suggests recommendations for optimal marketing communication of company. The guidelines are specific marketing campaigns based on information established by analyzing the collected data.
Description
Subject(s)
Sociální sítě, sociální média, online marketing, Facebook, Instagram, Youtube, ambassadors, Social networks, social media, online marketing, Facebook, Instagram, Youtube, ambassadors
Citation
ISSN
ISBN