Vliv rodiny na závadové chování dětí a mládeže

Abstract
Diplomová práce se zabývala problematikou vlivu rodiny na chování dětí a mladistvých. Cílem bylo zjistit, jaké faktory v rodině mohou mít vliv na vznik závadových projevů v chování dětí. Diplomovou práci tvořily dvě části. Jednalo se o část teoretickou a část praktickou. Obsahem teoretické části bylo v návaznosti na cíl diplomové práce předložit informace o významu rodiny, jejího historického pojetí, o její současné podobě, rodinné struktuře (vztahy mezi jednotlivými členy), interakcí s lidmi mimo rodinu, popsat rozpad rodiny (neúplná rodina), problémy vyvolané nevhodným výchovným působením (potíže na straně rodičů, syndrom CAN, domácí násilí, potíže na straně dětí) a v neposlední řadě pojmenovat a popsat sociální význam závadového chování, představit prevenci a nápravu. Praktická část diplomové práce přináší výsledky průzkumu a jejich interpretaci. Zjištěné informace byly sebrány prostřednictvím dotazníku a případových studií (kazuistik). Zjišťováno bylo např. to, zdali mají ekonomické poměry rodiny výrazný vliv na formování osobnosti dítěte, nebo pokud chybí mužský pozitivní vzor v rodině, zda to má negativní dopad na bezproblémový vývoj chlapců či zmapovat, zda závadové chování páchají častěji chlapci než dívky. Smyslem práce bylo ověřit, zda se rodinný systém významně podílí na vzniku negativních projevů v chování a jednání dětí, co konkrétně má vliv na vznik závadových projevů, jak tomu předcházet a možnosti nápravy.
The diploma thesis deals with the issue of the influence of the family on the behavior of children and adolescents. The problem was to find out what factors in the family may have an impact on the development of behaviors in children.The diploma thesis were in two parts. There was a theoretical and practical part. The content of the theoretical part was submit the issue of the diploma thesis to present information about the importance of the family, historical concept, current form and family structure (friendship between the members of the family), interaction with people outside the family, describe family disintegration (incomplete family), the issue caused by inappropriate eastern action (the problem on the parents side, syndrome CAN, domestic violence, issue on the children side) and at the least to name and describe the social significance of the behavior and introduce prevention and remedy. The practical part of the diploma thesis brings the results of the survey and their interpretation. The informations was collected through questionnaires and case studies (zuistik). It was determined whether the economic conditions of the family had a significant influence on the formation of the child's personality or if a make positive pattern is lacking in the family, whether it has a negative impact on a boy's trouble-free development or to find out if defective behavior is predominantly from boys or girls. The purpose of the work was to verify whether the family system significantly contributed to the emergency of negative behavioral behavior and behavior of children. What specifically has an impact on the occurrence of boot manifestations, how to prevent it and the possibilities of remedy.
Description
Subject(s)
Rodina, rodinné vazby, vztahy s rodiči, sourozenci, rozpad rodiny, syndrom CAN, domácí násilí, závadové chování, rodičovské kompetence, význam chování, prevence, náprava, Family, family relationship, relationship with parents, siblings, family disintegration, syndrome CAN, domestic violence, defective behavior, parental compe-tencies, the meaning of behavior, prevention, remedy
Citation
ISSN
ISBN