Vliv rodiny na závadové chování dětí a mládeže

dc.contributorPalounková Zuzana, Ing. Ph.D.
dc.contributor.advisorKalábová Helena, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠimková, Veronika
dc.contributor.otherSkolitel : 54965 Jáč Ivan, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 59426 Švarc Petr, Ing.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 65354 Komůrka Jaroslav, Ing.
dc.date2018
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2017-04-29
dc.date.defense2018-01-22
dc.date.submitted2016-04-22
dc.date.updated19.3.2018 8:54
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývala problematikou vlivu rodiny na chování dětí a mladistvých. Cílem bylo zjistit, jaké faktory v rodině mohou mít vliv na vznik závadových projevů v chování dětí. Diplomovou práci tvořily dvě části. Jednalo se o část teoretickou a část praktickou. Obsahem teoretické části bylo v návaznosti na cíl diplomové práce předložit informace o významu rodiny, jejího historického pojetí, o její současné podobě, rodinné struktuře (vztahy mezi jednotlivými členy), interakcí s lidmi mimo rodinu, popsat rozpad rodiny (neúplná rodina), problémy vyvolané nevhodným výchovným působením (potíže na straně rodičů, syndrom CAN, domácí násilí, potíže na straně dětí) a v neposlední řadě pojmenovat a popsat sociální význam závadového chování, představit prevenci a nápravu. Praktická část diplomové práce přináší výsledky průzkumu a jejich interpretaci. Zjištěné informace byly sebrány prostřednictvím dotazníku a případových studií (kazuistik). Zjišťováno bylo např. to, zdali mají ekonomické poměry rodiny výrazný vliv na formování osobnosti dítěte, nebo pokud chybí mužský pozitivní vzor v rodině, zda to má negativní dopad na bezproblémový vývoj chlapců či zmapovat, zda závadové chování páchají častěji chlapci než dívky. Smyslem práce bylo ověřit, zda se rodinný systém významně podílí na vzniku negativních projevů v chování a jednání dětí, co konkrétně má vliv na vznik závadových projevů, jak tomu předcházet a možnosti nápravy.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the issue of the influence of the family on the behavior of children and adolescents. The problem was to find out what factors in the family may have an impact on the development of behaviors in children.The diploma thesis were in two parts. There was a theoretical and practical part. The content of the theoretical part was submit the issue of the diploma thesis to present information about the importance of the family, historical concept, current form and family structure (friendship between the members of the family), interaction with people outside the family, describe family disintegration (incomplete family), the issue caused by inappropriate eastern action (the problem on the parents side, syndrome CAN, domestic violence, issue on the children side) and at the least to name and describe the social significance of the behavior and introduce prevention and remedy. The practical part of the diploma thesis brings the results of the survey and their interpretation. The informations was collected through questionnaires and case studies (zuistik). It was determined whether the economic conditions of the family had a significant influence on the formation of the child's personality or if a make positive pattern is lacking in the family, whether it has a negative impact on a boy's trouble-free development or to find out if defective behavior is predominantly from boys or girls. The purpose of the work was to verify whether the family system significantly contributed to the emergency of negative behavioral behavior and behavior of children. What specifically has an impact on the occurrence of boot manifestations, how to prevent it and the possibilities of remedy.en
dc.description.mark
dc.format99 s.
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Tabulky, Plany 1 x cd rom
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/23585
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonHELUS, Z., 2009. Dítě v osobnostním pojetí. 2. aktul. a dopl. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-628-5.
dc.relation.isbasedonMATĚJČEK, Z., 1994. Co děti nejvíc potřebují. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-006-5.
dc.relation.isbasedonMATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z., 1994. Děti, rodina a stres. 1. vyd. Praha: Galén. ISBN 80-85824-06-X.
dc.relation.isbasedonTRAIN, A., 2001. Nejčastější poruchy chování dětí. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-503-2.
dc.relation.isbasedonVÁGNEROVÁ, M., 2004. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. rozš. a přepr. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-802-3.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectRodinacs
dc.subjectrodinné vazbycs
dc.subjectvztahy s rodičics
dc.subjectsourozencics
dc.subjectrozpad rodinycs
dc.subjectsyndrom CANcs
dc.subjectdomácí násilícs
dc.subjectzávadové chovánícs
dc.subjectrodičovské kompetencecs
dc.subjectvýznam chovánícs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectnápravacs
dc.subjectFamilyen
dc.subjectfamily relationshipen
dc.subjectrelationship with parentsen
dc.subjectsiblingsen
dc.subjectfamily disintegrationen
dc.subjectsyndrome CANen
dc.subjectdomestic violenceen
dc.subjectdefective behavioren
dc.subjectparental compe-tenciesen
dc.subjectthe meaning of behavioren
dc.subjectpreventionen
dc.subjectremedyen
dc.titleVliv rodiny na závadové chování dětí a mládežecs
dc.titleFamily Influence on Objectionable Behaviour among Youthen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.disciplineSP
local.degree.programmeSpeciální pedagogika
local.degree.programmeabbreviationN7506
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.stag34512
local.identifier.verbis565134
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-27-05 05:27:26cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Simkova.pdf
Size:
11.78 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Simkova_ved.pdf
Size:
328.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Simkova_opo.pdf
Size:
330.46 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.11 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP