Studium rozpouštění křemičitých nanovláken ve vybraných tělních tekutinách v závislosti na podmínkách jejich zpracování

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Řezanka Michal, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.advisor Lovětinská-Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.author Paprčková, Markéta
dc.contributor.other Skolitel : 55356 Beran Jaroslav, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 54932 Diblík Martin, Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 65874 Malý Miroslav, Ing.
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2016-10-10
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/23458
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na testování rozpustnosti křemičitých nanovláken v simulovaných tělních tekutinách a příbuzných roztocích v závislosti na jejich tepelné stabilizaci. Cílem práce bylo stanovit rychlosti rozpouštění křemičitých nanovláken jakožto ukazatele jejich biodurability. Za tímto účelem byly provedeny statické a dynamické testy rozpustnosti. Křemičitá nanovlákna byla připravena na Technické univerzitě v Liberci metodou elektrostatického zvlákňování solu připraveného metodou solgel. Termické vlastnosti nanovláken byly zkoumány pomocí TG analýzy. Dále bylo provedeno měření specifického měrného povrchu metodou BET. Morfologie nanovláken byla zkoumána pomocí SEM. Množství křemíku v jednotlivých vzorcích bylo stanoveno pomocí ICP/OES. Z výsledků testů rozpustnosti vyplynul velmi výrazný rozdíl v rychlosti rozpouštění křemičitých nanovláken v závislosti na použitém médiu a teplotě stabilizace. Bylo zjištěno, že čím je vyšší hodnota pH, vyšší obsah organických látek a vyšší iontová síla média, tím je rychlost rozpouštění vyšší. Dále bylo zjištěno, že vyšší teplota stabilizace nanovláken vede ke snížení rychlosti jejich rozpouštění. Na základě dosažených výsledků byl vypočten poločas rozpouštění křemičitých nanovláken pro jednotlivé tělní tekutiny a teploty stabilizace. cs
dc.description.abstract The thesis investigates the effects of thermal stabilization and treatment of silica nanofibers on their solubility in simulated body fluids and similar solutions. The aim of this study is to determine the dissolution rates of silica nanofibers as the indicator of their biodurability. For this purpose, static and dynamic solubility tests were performed. Silica nanofibers were prepared via electrospinning and sol-gel methods at the Technical University of Liberec. The thermal properties of the nanofibers were analyzed using TG analysis. Krypton adsorption/desorption measurements were employed to measure the specific surface area. The morphology of nanofibers was examined by SEM. In order, to quantify the dissolved silica, the amount of silicon in the samples was monitored using ICP/AES. The results show a strong dependence of silica nanofiber dissolution rates on the type of medium and the temperature of stabilization. It is identified that silica nanofiber dissolution rates are significantly enhanced by higher ionic strength, higher content of organic matter, and higher pH of medium. Furthermore, the higher temperature of silica nanofiber stabilization leads to reduction of their dissolution rates. The correlation between the half-lives of silica nanofibers and stabilization temperature were calculated for all simulated body fluids. en
dc.format 65 s. (87 986 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 1 DVD-R
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon begin{arab} item PAPRČKOVÁ, Markéta. Studium rozpouštění anorganických nanovláken na bázi oxidu křemičitého ve vodném prostředí v závislosti na jejich tepelné stabilizaci. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Technická univerzita v Liberci. Vedoucí práce Doc. Mgr. Irena Lovětinská-Šlamborová, Ph.D. item ŠLAMBOROVÁ l., ZAJÍCOVÁ V., EXNAR P., et al. Nanofiber structure with immobilized organic agens and the method of its preparation. WO2014026656 A1, 9.4. 2014. item STUDNIČKOVÁ, J. et al. Thermal properties of silicon oxide nanofibers. 6th Int. Conference - TEXSCI 2007: Liberec, Czech Republic [online]. Dostupné z: http://www.kch.tul.cz/publications/sb15.pdf item WANG, Lin, Kemin WANG, Swadeshmukul SANTRA, Xiaojun ZHAO, Lisa R. HILLIARD, Joshua E. SMITH, Yanrong WU a Weihong TAN. Watching Silica Nanoparticles Glow in the Biological World. Analytical Chemistry 2006, 78(3), 646-654. item SCHNEIDER, Mandy, Fabian MEDER, Annette HAIß, Laura TRECCANI, Kurosch REZWAN a Klaus KÜMMERER. Physicochemical properties and biodegradability of organically functionalized colloidal silica particles in aqueous environment. Chemosphere 2014, Vol. 99, 96-101. end{arab}
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Oxid křemičitý cs
dc.subject nanovlákna cs
dc.subject rozpustnost cs
dc.subject tělní tekutiny cs
dc.subject toxicita cs
dc.subject Silica dioxide en
dc.subject nanofibers en
dc.subject solubility en
dc.subject body fluids en
dc.subject nanoparticles en
dc.subject toxicity en
dc.title Studium rozpouštění křemičitých nanovláken ve vybraných tělních tekutinách v závislosti na podmínkách jejich zpracování cs
dc.title Study on dissolution of inorganic silicon dioxide nanofibers in chosen body fluids in relation to conditions of their treatment en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 21.6.2017 9:09
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2017-06-14
dc.date.committed 2017-05-15
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation KCH
local.identifier.stag 35072
local.degree.programme Nanotechnologie
local.degree.discipline NA-N
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N3942
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06537385
dc.subject.verbis silicon dioxide en
dc.subject.verbis oxidy křemíku cs
dc.subject.verbis nanovlákna cs
dc.subject.verbis nanofibers en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:27 cs
local.verbis.studijniprogram KCH Nanotechnologie/Nanomateriály cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account