2009/2 - Social Sciences and Economy

DSpace Repository

2009/2 - Social Sciences and Economy

 

ACC Journal, ročník XV 2009/2

Recenzovali:
Prof. PhDr. Marie Maroušková, Csc. – Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem
PhDr. Ing. Helena Jáčová, PhD. – Technická univerzita v Liberci

Recent Submissions

 • Lohoff, Anne (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Tento příspěvek se zabývá výzvami pro informační management v projektech vývoje automobilů. Z trendů ve vývoji automobilů jsou vyvozovány požadavky na jejich informační management. Prostřednictvím pozorování informačních ...
 • Kupr, Jaroslav; Suchomel, Aleš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Úroveň tělesné zdatnosti a úroveň pohybové aktivity u dětí školního věku jsou velmi složité kinantropologické pojmy. Obecně se předpokládá velmi významný vztah tělesné zdatnosti vázaný na pohybovou aktivitu. Hlavním cílem ...
 • Gurinová, Kateřina; Hovorková Valentová, Vladimíra (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Příspěvek se zabývá možnostmi využití harmonické analýzy pro praktické zkoumání časových řad ekonomických ukazatelů. Jde o koncepci, ve které je stěžejním faktorem faktor frekvenční, nikoli časová proměnná. Tento přístup ...
 • Pekařová, Ivana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Tento příspěvek shrnuje dosavadní zkušenosti s použitím Britského národního korpusu v hodinách anglického jazyka u studentů na Ekonomické fakultě TU v Liberci. Protože současné výsledky byly pozitivní, autorka v ...
 • Schmidt, Peter (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Již po desetiletí lze pozorovat silnou tendenci přechodu původně volných morfémů (lexémů) k výhradně vázanému užití. Tato tendence podpořila vznik prefixoidů a sufixoidů. V literatuře je tato skutečnost dostatečně ...
 • Neumannová, Helena; Nejedlová, Dana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  V roce 2009 se uskutečnil na Technické univerzitě v Liberci projekt, který se zaměřil na analýzu požadavků trhu v oblasti uplatnění absolventů doktorského studia. V dotazníkovém šetření byli osloveni zaměstnavatelé, aby ...
 • Vlčková, Irena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Občané Evropské unie hovoří 23 úředními jazyky. Úroveň jazykových znalostí, motivace, způsob jak se mezi sebou Evropané navzájem domluví, kterými jazyky se v Evropě hovoří nejvíce, jaká je úroveň jazykových znalostí Evropanů, ...
 • Seifert, Stefanie (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Tento příspěvek se zabývá aplikací nových prostředků využívající internet při externě vedené podnikové komunikaci. Přitom se autorka orientuje speciálně na médium „Corporate Blog" a představuje vědecké stanovisko výzkumu, ...
 • Svoboda, Milan (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Příspěvek poukazuje na tematickou pestrost a geografickou orientaci vědeckých, především lingvistických zájmů prof. Dr. Ericha Gieracha (1881–1943), jednoho z nejvýznamnějších představitelů bádání o vlastivědě v bývalé ...
 • Gradkowski, Henryk (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Článek představuje zájem Julia Slowackého o ženy a odraz tohoto zájmu v jeho poezii. Zvláštní pozornost je věnována pobytu tohoto velkého polského i evropského básníka v Krkonoších roku 1848. Na této cestě ho doprovázela ...
 • Welc, Jacek (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Charakteristické znamení finanční výkonnosti podniků je dlouhodobé navrácení těchto výsledků na úroveň průměru za celou ekonomiku. V případě příjmu, to znamená, že firmy v daném období, které vykazují nad průměr vyšší ...
 • Šimíková, Ivana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Rozpočtový proces EU je jedním ze základních pilířů rozpočtové politiky EU. Rozpočtový proces EU lze rozdělit do dvou vzájemně oddělených procesů: každoročního rozpočtového procesu a střednědobé finanční perspektivy. ...
 • Krause, Bettina (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Kultura a kulturní standardy představují v rostoucí přeshraniční spolupráci v oblasti obchodu překážky, které musejí být oběma partnery zohledňovány. Přezíravost kulturních rozdílů vede k nedorozumění a ke ztroskotání ...