Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 3748
 • Item
  Temperature chamber with Peltier cell
  Poorna Chandran, Monish Raghav; Novák Miroslav, Ing. Ph.D. :54935; Petřvalský Josef, Ing. :68832
  Tato práce se zabývá návrhem, analýzou a aplikacemi přenosných chladících systémů využívajících Peltierova zařízení. Cílem je vyvinout účinná a spolehlivá řešení chlazení, která poskytují přesnou kontrolu teploty zboží náchylného k poškození, léčiv a dalších teplotně citlivých produktů. Práce představuje metodiku návrhu přenosných chladících systémů s ohledem na faktory jako je chladicí kapacita, tepelný management, izolace, požadavky na napájení a omezení velikosti. Dále se diskutuje o výběru vhodných chladičů, ventilátorů a izolačních materiálů spolu s integrací Peltierova zařízení do celkového systému. Experimentální testování je provedeno k ověření výkonu navrženého přenosného chladícího systému. Cílem práce je také vytvoření prototypu, který umožní porovnávání a revizi výsledků simulace. Tato práce si klade za cíl usnadnit vývoj účinnějších a udržitelnějších řešení chlazení pro širokou škálu aplikací
 • Item
  DNA origami nanostruktury pro medicínské aplikace
  Zerolová, Agnes; Kočišek Jaroslav, Mgr. Ph.D. :67303; Sala Leo Albert, Ph.D. :68674; Schürmann Robin, Dr. :68850
  Tato diplomová práce se zabývá využitím DNA origami v medicíně a navazuje na moji bakalářskou práci DNA origami nanostruktury pro studium radiosenzitizačního efektu nanočástic. V teoretické části jsou popsány různé postupy přípravy dvourozměrných a trojrozměrných DNA origami nanostruktur. Rovněž jsou zmíněny hlavní oblasti jejich využití v medicíně. Hlavním výsledkem experimentální části je příprava a depozice 3D DNA origami nanostruktur ve tvaru nanobloku o velikosti cca 12 nm x 12 nm x 22 nm a jejich modifikace cisplatinou a rutheniovým komplexem pro další experimenty. Dále také příprava a depozice 2D DNA origami nanostruktur ve tvaru trojúhelníku se stranou cca 120 nm a nanorámečku o velikosti cca 80 nm x 90 nm funkcionalizovaný G-quadruplexem pro další experimenty. Kromě optimalizace přípravy nanostruktur byly také provedeny vlastní experimenty studující cytotoxicitu modifikovaných DNA origami nanostruktur léčivy a poškození těchto nanostruktur laserovým zářením.
 • Item
  Uhlíková vákna na bázi ligninu s obsahem katalytických nanočástic
  Komers, Filip; Mikeš Petr, doc. Ing. Ph.D. :61296; Suchý Tomáš, Ing. Ph.D. :64854
  Cílem této diplomové práce bylo připravit uhlíková nanovlákna na bázi ligninu s obsahem katalytických nanočástic a následná analýza připravených vláken pomocí vybraných metod. Zvlákňování bylo provedeno metodou střídavého elektrospinningu z polymerního roztoku ligninu. Část experimentů byla provedena s katalytickými nanočásticemi ve zvlákňovacím roztoku a v ostatních experimentech byly nanočástice naneseny až na vyrobená vlákna pomocí piezolelektrického měniče. Polymerní roztoky s katalytickými nanočásticemi se zvláknit nepodařilo, nanovlákenné vrstvy s nanesenými nanočásticemi byly připraveny úspěšně. Výsledné vrstvy byly morfologicky analyzovány pomocí skenovací elektronové mikroskopie a následně byl měřen jejich průměr. Následně byla prováděna karbonizace připravených materiálů.
 • Item
  Studium vlivu vybraných fyzikálně-chemických vlastností nanovlákenných materiálů na adsorpci proteinů
  Kolátor, Jan; Jenčová Věra, doc. Ing. Ph.D. :63504; Ševců Alena, RNDr. Ph.D. :61225
  Proteinová adsorpce je klíčovým faktorem při studiu interakce mezi materiálem a buňkami. Na povrchu materiálu se tvoří tzv. proteinová korona, kterou lze dále rozdělit na vrstvu silně a slabě vázaných proteinů. Tato práce se zabývá studiem adsorpce proteinů na dvou vybraných materiálech, které se liší chemickým složením, avšak s podobnou morfologií, jedná se o hydrofobní PCL a hydrofilní PVA. V této práci bude nejprve analyzováno množství silně a slabě vázaných proteinů na materiál z roztoku modelového proteinu BSA a následně bude analýza probíhat s krevní plazmou. Rovněž bude testována buněčná adheze na čistých materiálech a také na materiálech s předem adsorbovanými proteiny. Testované materiály budou charakterizovány z hlediska morfologie (pomocí elektronové mikroskopie) a smáčivosti (pomocí mikrotenziometru). Nadále bude v práci provedena kvantitativní analýza adsorpce silně a slabě vázaných proteinů. Cílem této diplomové práce je studium adsorpce proteinů na nanovlákenné materiály v souvislosti s vybranými fyzikálně-chemickými vlastnostmi (morfologie, smáčivost) a s buněčnou adhezí a proliferací.
 • Item
  Modifikace nanovlákenných membrán pro membránovou destilaci
  Dufek, Tomáš; Komárek Michal, Ing. Ph.D. :62504; Chaloupek Jiří, Ing. Ph.D. :55127
  Diplomová práce se zabývá přípravou nanovlákenné membrány a její modifikací. Cílem práce bude připravit nanovlákennou membránu s vysokou hydrofobitou, antibakteriální úpravou a omezenou mírou zanášení. Modifikovaná membrána bude porovnána pomocí základních metod charakterizace membrán (kontaktní úhel, pórovitost, SEM, ...) s membránou nemodifikovanou. Membrány budou také porovnány prostřednictvím testů na laboratorní aparatuře membránové destilace v režimu AGMD se solným roztokem, ale také s reálnými vodami. Sledována bude retenční schopnost, flux a také úroveň zanášení. Na základě výsledků bude popsána a porovnána účinnost antibakteriálního povrchu, retenční vlastnosti a průtoků skrz membránu.