Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

DSpace Repository

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 

Recent Submissions

 • Pustka, Martin
  Diplomová práce se zabývá studiem moredních piezoekeltrických monokrystalů na bázi relaxor-PT. Obsahuje rešerši dosud publikovaných vlastností těchto materiálů a jejich použití pro aktiátory a senzory. Uvedeny jsou výsledky ...
 • Klouček, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem a sestavením elektronické řídící jednotky pro motor AVIA D 407NG. Bylo navrženo hardwarové i softwarové vybavení pro řízení výstupů (elektromagnetický ventil plynu, škrtící klapka směčovače, ...
 • Slivka, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom grafického rozhrania pre riadenie prístrojov prostredníctvom rozhrania HP-IB v operačnom systéme Windows 95. Navrhuje systém počiatočných nastavení a ich rýchlu zmenu. Systém prenesené ...
 • Volejník, Marek
  V této diplomové práci prezentujeme program pro fonetickou transkripci, jež se řídí pravidly pro český jazyk. V jednotlivých kapitolách vysvětlujeme potřebnou teorii a diskutujeme pravidla pro fonetickou transkripci. Dále ...
 • Paterka, Vojtěch
  Jedním z nových přístupů, jak měřit průtok kapalin s nízkou elektrickou vodicostí, je použití elektromagnetického průtokoměru s kapacitními elektrodami. Tato metoda rovněž umožňuje měřit průtok kapalin s velkým počtem ...
 • Mokrý, Pavel
  Reakce doménových stěn feroelektrické doménové struktury na vnější elektrické pole, kterými se zabývá předkládaná diplomová práce, podstatně ovlivňuje dielektrické a elektromechanické vlastnosti feroelektrik. Pohyb doménových ...
 • Palán, Jaromír
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí, identifikací a řízením modelové pneumatické soustavy se dvěma vstupy a výstupy. Dále ukazuje na možnost linearizace soustav s nelineárním chováním. Zabývá se také popisem soustavy ...
 • Mrázek, Petr
  V práci je řešen informační systém katedry jako client/server aplikace, který je nad rámec diplomové práce rozšířen na fakultní. V přehledné formě poskytuje zaměstnancům, studentům i hostům školy informace z oblasti ...
 • Navrátil, Jakub
  Diplomová práce řeší návrh aplikace pro tvorbu strukturovaných kalkulací firmy DARRE s.r.o. Problém je řešen komplexně, od analýzy současného stavu, přes tvorbu vlastní aplikace, až k zpracování možnosti rozšíření systému ...
 • Sedlařík, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá připojením více než dvou digitálních tlakových čidel průmyslovou sběrnicí RS-485 nebo sériovou linkou RS-232-C k osobnímu počítači. Pro propojení obou sběrnic byl použit převodník RS-485/RS-232-C. ...
 • Havlík, Petr
  Diplomová práce je věnována metodám syntézy řeči. Zabývá se zejména syntézou v časové oblasti, a proto i možnostmi modifikace prozódie při tomto způsobu zpracování. Výsledkem práce jsou programy pro segmentaci zvolených ...
 • Kovář, Jaroslav
  Diplomová práce pojednává o dvou metodách návrhu diskrétních stavových regulátorů: metodě definování pólů uzavřeného regulačního obvodu a metodě minimalizace rozšířeného kvadratického kritéria. Výsledné návrhy diskrétních ...
 • Havlík, Josef
  Diplomová práce se zabývá návrhem a sestavením optického senzoru pro univerzální použití snímání. Základními požadavky byla vzdálenost snímání přibližně 40 cm od snímače, použití lineárního senzoru a vyhodnocování získaných ...
 • Kolaříková, Monika
  Cílem diplomové práce je naprogramovat různé metody parametrizace akustického řečového signálu a porovnat je s parametry, jež využívá Laboratoř akustického zpracování řeči na Technické univerzitě v Liberci. Jedná se o ...
 • Zahálka, Martin
  Cílem diplomové práce je najít způsob optimalizace vstupních průběhů napětí a proudu u jednofázové střídavé soustavy, za účelem zvýšení účinnosti zdánlivého příkonu zářivkového tělesa s magnetickým předřadníkem. Závěry ...
 • Votrubec, Radek,
  Cílem diplomové práce je ověřit možnosti použítí základních způsobů automatického řízení na tlumící soustavu osobního automobilu, tzn. dosáhnout výrazného zpelšení jeho chování při jízdě na nerovném povrchu. Přímým řízením ...
 • Václavík, Jan
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení použití signáílových procesů s pevnou řádovou čárkou DSP AD v oblasti diagnostiky a predikce poruch malých asynchronních motorů. Jako řešení je navrhnout jednoduchý diagnostický ...
 • Hýbl, Vojtěch
  Cílem experimentální práce bylo vyrobit nanovlákenný filtr vhodný pro záchyt mikroplastů, stanovení jejich množství, složení a morfologie, a jeho opakované použití k filtraci. Vyrobený filtr byl vhodný pro analýzu na FTIR ...
 • Satrapa, Filip
  Práce se zabývá oživením několika laboratorních stanic od firmy Festo, přesně se jedná o tři stanice. První, která odděluje výrobky podle jejich výšky, druhá, která nasazuje víčka na výrobky bez víčka a třetí která výrobek ...
 • Matocha, Daniel
  Cílem diplomové práce bylo navržení a zprovoznění laboratorní výrobní linky s třídicí stanicí od firmy FESTO. Začátek práce je věnován hardwarovému a softwarovému vybavení stanic. Hlavní část práce se zabývá principem a ...

View more