2013/2 - Science of Economics

DSpace Repository

2013/2 - Science of Economics

 

ACC Journal, ročník XIX 2013/2

Recenzovali:
Doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. - Technická univerzita v Liberci
Prof. Petr Doucek, CSc. - Vysoká škola ekonomická v Praze

Recent Submissions

 • Štibrányiová, Lenka; Kobík Valihorová, Andrea; Šírová, Iva (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  S ohledem na globalizační a integrační trendy v rámci EU dochází k výrazným změnám ve vývoji finančních trhů. Silný a spolehlivě fungující finanční trh je předpokladem pro zdravý vývoj ekonomiky každé země. Měl by tedy být ...
 • Špánik, Miroslav; Budaj, Pavol (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Příspěvek reaguje na dosud málo probádanou problematiku znalostních pracovníků a jejich řízení v prostředí sociálních služeb. Postkomunistická doba otevřela prostor pro nové podnikatelské možnosti, ale připravila také nové ...
 • Bušovská, Monika; Petrovická, Ivana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Vznik jednotného trhu je jednou z hlavních priorit v procesu integrace Evropské unie, a proto mezi hlavními cíli EU nalezneme také harmonizaci daňových pravidel. Tato práce se zabývá otázkou, zda Evropská unie tento cíl ...
 • Rapacz, Andrzej (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Problematika konkurenceschopnosti organizací patří nyní k důležitějším oblastem vědeckého výzkumu. Přes řadu teoretických studií existujících v této oblasti, vzbuzuje koncepce konkurenceschopnosti firem a územních celků ...
 • Welc, Jacek; Samsulbahri, Mohd Nasir (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Vykazované účetní proměnné se v dlouhodobém horizontu vracejí směrem k průměru. Tato skutečnost se projevuje zejména u proměnných růstu jako např. tempa růstu tržeb nebo růstu ukazatele zisku na akcii (EPS). Jestliže účetní ...
 • MacGregor, Robert K. (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Po velmi krátké době zlatého věku Eurozóny nastaly pro evropskou integraci těžké časy, které odhalily praskliny v samotných základech a (až do té doby) skryté myšlenky a názory klíčových hráčů na EU scéně. Nedávné emoce a ...
 • Starzyczná, Halina; Sýkorová, Pavla (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Článek prezentuje vybrané problémy spokojenosti českých zákazníků s kvalitou potravin na základě sekundárního a primárního výzkumu i stručného nástinu současného stavu poznání zkoumané problematiky. Spokojenost zákazníků ...
 • MacGregor Pelikánová, Radka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Společnost 21. globálním trhem jsou silně poznamenány informačními a komunikačními technologiemi a jejich využitím. Internetový prostor se stal arénou pro nový způsob podnikání – konkrétně e-commerce. Není pochyb o tom, ...
 • Belás, Jaroslav; Holec, Marcel; Burianová, Lenka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Spokojenost bankovních zaměstnanců je důležitý faktor pro vytvoření spokojenosti bankovních klientů, prostřednictvím vyšší míry akceptace (porozumění) jejich finančních potřeb v prodejním procesu. Porozumění klientským ...
 • Martínek, Tomáš; Hanzlík, Petr (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Zvyšující se popularita sociálních sítí má za následek rozšiřování jejich vlivu i do specifických oborů, mezi které patří také lidské zdroje. V současné době využívá sociální sítě pro prověřování uchazečů o práci velká ...
 • Potluka, Oto; Klazar, Stanislav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Článek se zabývá politicko-ekonomickými vazbami koaličních vlád v zemích střední a východní Evropy. Analýza dat odhalila statisticky významný vliv politické většiny na pokles inflace o 0,22 procentních bodů (za každé 1 % ...
 • Urbánek, Václav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit současný stav překvalifikovanosti a podkvalifikovanosti v zemích Evropské unie a v České republice. Trvale roste počet absolventů vzdělávacího systému a přetrvává poptávka po ...
 • Macháčková, Vendula (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Cílem příspěvku je identifikovat, jaké typy metrik používají franchisingové firmy k měření výkonnosti. V teoretické části jsou představena stanoviska několika autorů, kteří se shodují na tom, že způsoby a systémy, jakými ...
 • Raszkowski, Andrzej (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Tento článek je věnován vybraným otázkám souvisejícím s investiční atraktivitou regionů. V úvodu jsou prezentovány teoretické aspekty a podmínky pro investiční atraktivitu. V další části příspěvku je uveden příklad seznamu ...
 • Školudová, Jana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  V dnešní tržně dynamicky se rozvíjejícím se prostředí je schopnost úspěšně podnikat a vést firmu dlouhodobě k prosperitě velmi obtížné. Současní majitelé firem si velmi dobře uvědomují nutnost začlenit nástroje využívajících ...
 • Gurinová, Kateřina; Hovorková Valentová, Vladimíra (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Tento článek je zaměřen na předložení a zhodnocení různých měr šikmosti, které se běžně uvádějí ve statistické a ekonomicko-statistické literatuře. Bylo zjištěno, že při jejich praktickém použití na konkrétních údajích ...
 • Mužáková, Karina; Kobík Valihorová, Andrea (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Tento článek se zabývá analýzou regulačního rámce finančních konglomerátů v Evropě. Pojem finanční skupina je velmi často zaměňován s pojmem finanční konglomerát. Lze konstatovat, že finanční konglomerát je finanční skupina, ...
 • Štibrányiová, Lenka; Mužáková, Karina (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Pojišťovnictví je dynamické odvětví, které reaguje na veškeré aktuální změny prostředí, ve kterém funguje. Jedná se jednak o změny ekonomických podmínek, ale také o změny v charakteru pojistitelnosti rizik. Pojistný trh ...