2013/2 - Science of Economics

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XIX 2013/2

Recenzovali:
Doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. - Technická univerzita v Liberci
Prof. Petr Doucek, CSc. - Vysoká škola ekonomická v Praze

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 18
 • Item
  The (in)significance of domain names for e-commerce
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) MacGregor Pelikánová, Radka
  Společnost 21. globálním trhem jsou silně poznamenány informačními a komunikačními technologiemi a jejich využitím. Internetový prostor se stal arénou pro nový způsob podnikání – konkrétně e-commerce. Není pochyb o tom, že e-domiciliace má technický význam. Nicméně vliv doménového jména na e-Commerce a jeho úspěšnost zůstavá sporným. Tento článek předkládá interdisciplinární studii a reflexní analýzu ohledně charakteristických rysů a vzájemného ovlivňování mezi doménovými jmény a e-commerce z národního i globálního, podnikatelského i zákaznického pohledu. Toto vede k dílčím závěrům stejně jako další diskusi a podnětům pro další výzkum. V každém případě důležitost doménových jmen pro e-Commerce se stává čím dál zjevnější.
 • Item
  Coalition governments and inflation in central and eastern Europe countries
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Potluka, Oto; Klazar, Stanislav
  Článek se zabývá politicko-ekonomickými vazbami koaličních vlád v zemích střední a východní Evropy. Analýza dat odhalila statisticky významný vliv politické většiny na pokles inflace o 0,22 procentních bodů (za každé 1 % většiny vlády v parlamentě). Vlády sestavené z jedné strany a vlády minimální vítězné koalice (všechny strany ve vládě jsou nezbytné pro vytvoření většiny v parlamentu) statisticky významně ovlivnily inflaci ve srovnání s jinými typy vlád. V takovém případě byl pokles inflace přibližně o 3 procentní body.
 • Item
  Returns on education and overqualification – case of the EU and the Czech Republic
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Urbánek, Václav
  Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit současný stav překvalifikovanosti a podkvalifikovanosti v zemích Evropské unie a v České republice. Trvale roste počet absolventů vzdělávacího systému a přetrvává poptávka po vzdělání v populaci. To vede k obavám, že nesoulad mezi požadavky na kvalifikaci pracovních sil a pracovních míst se zvýší. Veřejná vzdělávací politika spíše podporuje tuto kontroverzi. Zatímco počty zapsaných studentů na středních školách a veřejných vysokých škol a tudíž počty absolventů rostou, počet kvalifikovaných pracovních míst roste pomalu. Příspěvek se zabývá různými metodami používanými pro měření požadované úrovně vzdělání pro práci a příslušnou teorií (vyhledávání a porovnávání pracovních míst, teorie lidského kapitálu, teorie přiřazení atd.) které mohou být použity pro interpretaci překvalifikovanosti. Poslední kapitola analyzuje a hodnotí aktuální stav překvalifikovanosti v zemích EU a v České republice a zabývá se empirickými výsledky vlivu překvalifikovanosti na výdělky.
 • Item
  Franchising performance measurement and the use of balanced scorecard method in franchising
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Macháčková, Vendula
  Cílem příspěvku je identifikovat, jaké typy metrik používají franchisingové firmy k měření výkonnosti. V teoretické části jsou představena stanoviska několika autorů, kteří se shodují na tom, že způsoby a systémy, jakými franchisingové firmy měří svou výkonnost, se velmi liší, kdy mnoho firem naprosto postrádá nějaký jednotný a systematický přístup. Na druhé straně několik autorů zmiňuje vhodnost a doporučuje použít ve franchisingu metodu Balanced Scorecard. Autorka provedla empirický průzkum na toto téma mezi franchisingovými firmami formou online dotazování, jehož výsledkem bylo zjištění, že skutečně způsoby měření výkonnosti se mezi firmami značně liší a nejčastěji se zaměřují pouze na finanční měřítka. Druhá část průzkumu se věnovala metodě Balanced Scorecard, kde bylo zjištěno, že se používá jen zřídka, přestože si firmy, a to především z oblasti služeb, uvědomují její vhodnost a přínos, a to hlavně z důvodu sledování jak finančních tak nefinančních indikátorů.
 • Item
  Mean-reversion of malaysian companies’ growth of earnings
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Welc, Jacek; Samsulbahri, Mohd Nasir
  Vykazované účetní proměnné se v dlouhodobém horizontu vracejí směrem k průměru. Tato skutečnost se projevuje zejména u proměnných růstu jako např. tempa růstu tržeb nebo růstu ukazatele zisku na akcii (EPS). Jestliže účetní jednotka v daném období vykázala nadprůměrné/podprůměrné tempo růstu zisku, lze v dalších obdobích očekávat významně pomalejší/rychlejší tempo růstu. Tento článek zkoumá fenomén návratu k průměru u ukazatele růstu zisku na akcii u společností obchodovaných na burze cenných papírů v Kuala Lumpur za období 2001-2011. Výzkum potvrzuje, že ukazatel růstu EPS Se významně navrací k průměru. Extrémně rychlému růstu ukazatele EPS předchází podprůměrný růst a podprůměrný růst současně následuje i v dalších obdobích. Obdobně prudký propad ukazatele je doprovázen předchozím i následným nadprůměrným růstem.