2013/2 - Science of Economics

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XIX 2013/2

Recenzovali:
Doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. - Technická univerzita v Liberci
Prof. Petr Doucek, CSc. - Vysoká škola ekonomická v Praze

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 18
 • Item
  The use of social networks by working people
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Školudová, Jana
  V dnešní tržně dynamicky se rozvíjejícím se prostředí je schopnost úspěšně podnikat a vést firmu dlouhodobě k prosperitě velmi obtížné. Současní majitelé firem si velmi dobře uvědomují nutnost začlenit nástroje využívajících koncept internetových sociálních sítí do firemního, propagačního a komunikačního řízení. Díky rozvoji moderních technologií, nárůstu používání a sdílení multimédií, neustálé změně kupního chování, se využívání sociálních sítí neustále zvyšuje. Cílem článku je analýza a definování specifického chování pracujících jako uživatelů online sociálních sítí se zaměřením na použití pro marketingové účely. Začátek článku je věnován teoretickým východiskům a stručného představení online sociálních sítí. Praktická část se věnuje analýze dat na základě provedeného dotazníkového šetření, definování specifického užívání sociálních sítí pracujícími a následně statistického ověření dvou hypotéz pomocí statistických vzorců a korelační analýzy. Závěr shrnuje celou problematiku, včetně provedeného výzkumu s doporučením pro správné využívání sociálních sítí k marketingovým účelům.
 • Item
  Franchising performance measurement and the use of balanced scorecard method in franchising
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Macháčková, Vendula
  Cílem příspěvku je identifikovat, jaké typy metrik používají franchisingové firmy k měření výkonnosti. V teoretické části jsou představena stanoviska několika autorů, kteří se shodují na tom, že způsoby a systémy, jakými franchisingové firmy měří svou výkonnost, se velmi liší, kdy mnoho firem naprosto postrádá nějaký jednotný a systematický přístup. Na druhé straně několik autorů zmiňuje vhodnost a doporučuje použít ve franchisingu metodu Balanced Scorecard. Autorka provedla empirický průzkum na toto téma mezi franchisingovými firmami formou online dotazování, jehož výsledkem bylo zjištění, že skutečně způsoby měření výkonnosti se mezi firmami značně liší a nejčastěji se zaměřují pouze na finanční měřítka. Druhá část průzkumu se věnovala metodě Balanced Scorecard, kde bylo zjištěno, že se používá jen zřídka, přestože si firmy, a to především z oblasti služeb, uvědomují její vhodnost a přínos, a to hlavně z důvodu sledování jak finančních tak nefinančních indikátorů.
 • Item
  Mean-reversion of malaysian companies’ growth of earnings
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Welc, Jacek; Samsulbahri, Mohd Nasir
  Vykazované účetní proměnné se v dlouhodobém horizontu vracejí směrem k průměru. Tato skutečnost se projevuje zejména u proměnných růstu jako např. tempa růstu tržeb nebo růstu ukazatele zisku na akcii (EPS). Jestliže účetní jednotka v daném období vykázala nadprůměrné/podprůměrné tempo růstu zisku, lze v dalších obdobích očekávat významně pomalejší/rychlejší tempo růstu. Tento článek zkoumá fenomén návratu k průměru u ukazatele růstu zisku na akcii u společností obchodovaných na burze cenných papírů v Kuala Lumpur za období 2001-2011. Výzkum potvrzuje, že ukazatel růstu EPS Se významně navrací k průměru. Extrémně rychlému růstu ukazatele EPS předchází podprůměrný růst a podprůměrný růst současně následuje i v dalších obdobích. Obdobně prudký propad ukazatele je doprovázen předchozím i následným nadprůměrným růstem.
 • Item
  Selected aspects of investment attractiveness of regions
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Raszkowski, Andrzej
  Tento článek je věnován vybraným otázkám souvisejícím s investiční atraktivitou regionů. V úvodu jsou prezentovány teoretické aspekty a podmínky pro investiční atraktivitu. V další části příspěvku je uveden příklad seznamu faktorů ovlivňujících investiční atraktivitu regionů, a to v členění na šest tematických skupin faktorů: hospodářské, socio-kulturní, politické a správní kvality, technologické a inovační, přírodní, imageové faktory. Jádrem článku je analýza zprávy Ústavu pro výzkum tržní ekonomiky, která se věnuje investiční atraktivitě polských vojvodství (největších samosprávných územních celků). Jsou prezentovány mj. faktory rozhodující o investiční atraktivitě polských regionů včetně jejich charakteristiky a analýza pozice jednotlivých vojvodství z hlediska investiční atraktivity za posledních osm let.
 • Item
  Coalition governments and inflation in central and eastern Europe countries
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Potluka, Oto; Klazar, Stanislav
  Článek se zabývá politicko-ekonomickými vazbami koaličních vlád v zemích střední a východní Evropy. Analýza dat odhalila statisticky významný vliv politické většiny na pokles inflace o 0,22 procentních bodů (za každé 1 % většiny vlády v parlamentě). Vlády sestavené z jedné strany a vlády minimální vítězné koalice (všechny strany ve vládě jsou nezbytné pro vytvoření většiny v parlamentu) statisticky významně ovlivnily inflaci ve srovnání s jinými typy vlád. V takovém případě byl pokles inflace přibližně o 3 procentní body.