Využití virtuální reality v přípravě na mimořádnou událost z pohledu zdravotnické záchranné služby

Abstract
Bakalářská práce se zabývá využitím virtuální reality v přípravě na mimořádnou událost z pohledu zdravotnické záchranné služby. Cílem práce bylo zjistit tuto využitelnost v České republice. Práce se člení na teoretickou a praktickou (výzkumnou) část. Teoretická část definuje pojem virtuální realita, následně rozebírá jednotlivé simulační programy a jejich využití v přípravě na mimořádnou událost, poté popisuje jednotlivé části zařízení poskytovatele zdravotnické záchranné služby a v neposlední řadě se zabývá problematikou činnosti zdravotnické složky v místě mimořádné události s hromadným postižením osob. Praktická část, pro niž byla zvolena kvantitativní metoda ve formě dotazníku analyzuje a zpracovává odpovědi respondentů. Odborný článek do periodika je výstupem bakalářské práce.
The bachelor's thesis deals with the use of virtual reality in the preparation for an emergency from the perspective of a medical emergency service. The aim of the thesis was to determine this applicability in the Czech Republic. The thesis is divided into theoretical and practical (research) part. The theoretical part defines the concept of virtual reality, then discusses individual simulation programs and their use in preparation for an emergency, then describes the individual parts of the medical emergency service provider's equipment and last but not least deals with the issue of the activities of the medical emergency service at the scene of an emergency with mass disability of people. The practical part, for which a quantitative method in the form a questionnaire was chosen, analyses and processes the answers of the respondents. Professional article for a periodical is the output of the bachelor's thesis.
Description
Subject(s)
Hromadné postižení osob, mimořádná událost, simulační programy, virtuální realita, zdravotnická záchranná služba
Citation
ISSN
ISBN