Temperature chamber with Peltier cell

Abstract
Tato práce se zabývá návrhem, analýzou a aplikacemi přenosných chladících systémů využívajících Peltierova zařízení. Cílem je vyvinout účinná a spolehlivá řešení chlazení, která poskytují přesnou kontrolu teploty zboží náchylného k poškození, léčiv a dalších teplotně citlivých produktů. Práce představuje metodiku návrhu přenosných chladících systémů s ohledem na faktory jako je chladicí kapacita, tepelný management, izolace, požadavky na napájení a omezení velikosti. Dále se diskutuje o výběru vhodných chladičů, ventilátorů a izolačních materiálů spolu s integrací Peltierova zařízení do celkového systému. Experimentální testování je provedeno k ověření výkonu navrženého přenosného chladícího systému. Cílem práce je také vytvoření prototypu, který umožní porovnávání a revizi výsledků simulace. Tato práce si klade za cíl usnadnit vývoj účinnějších a udržitelnějších řešení chlazení pro širokou škálu aplikací
The thesis explores the Design, analysis, and applications of portable cold storage systems utilizing Peltier devices. The objective is to develop efficient and reliable cooling solutions that provide precise temperature control for perishable goods, pharmaceuticals, and other temperature-sensitive products. The design methodology for portable cold storage systems is presented, considering factors such as cooling capacity, thermal management, insulation, power requirements, and size constraints. The selection of appropriate heat sinks, fans, and insulation materials is discussed, along with integrating Peltier devices into the overall system. Experimental testing is conducted to validate the performance of the designed portable cold storage system. Building a Prototype will also be the goal to be achieved such that the simulation results can be compared and reviewed. The findings of this thesis aim to facilitate the development of more efficient and sustainable cooling solutions for a wide range of applications.
Description
Subject(s)
Peltier, přenosný chladící systém
Citation
ISSN
ISBN