Rizika používání internetu

Abstract
Cílem bakalářské práce bylo zjistit míru zastoupení rizikových faktorů spojených s užíváním internetu u žáků 2. stupně základních škol, tedy žáků ve věku 11-15 let. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a empirické. Teoretická část ve svém úvodu vysvětluje pojmy, jako je například kyberšikana, kyberstalking, kybergrooming, hoax, sexting, závislost a další. Dále se s využitím odborných zdrojů věnuje popisu jednotlivých druhů rizik, které se vyskytují při práci s internetem. Empirická část je věnována průzkumu mezi žáky 2. stupně základních škol formou online dotazníku, jehož výsledky jsou prezentovány za pomoci grafů a slovního vyjádření. Navazuje zhodnocení průzkumných otázek, diskuze, návrh na možná opatření a závěr bakalářské práce. Součástí bakalářské práce je i seznam použitých zdrojů a příloha s dotazníkem.
The aim of the bachelor's work is to find out risk factors connected with the use of the Internet at primary schools. The works aims on pupils aged 11-15. The work is divided into a theoretical and a empirical em part. The theory explains terms, such as cyberbullying, cyberstalking, cyber-grooming, hoax, sexting, addiction, etc. Also, it focuses on a description of individual risks that we can meet on the Internet. The practical part is formed of an online questionnaire which is targeted to pupils at primary schools. The outcomes are presented in a form of graphs and in words. There is also evaluation of investigative questions, discussion, and suggestion on possible measures. The work includes a list of resources and enclosure of the questionnaire.
Description
Subject(s)
internet, rizika internetu, sociální síť, kyberšikana, kybergrooming, cyberstalking, sexting, závislost na internetu, prevence, informační a komunikační technologie.
Citation
ISSN
ISBN