Optimalizace marketingu v podniku

Abstract
Cílem této diplomové práce je na základě zpracované situační analýzy podniku navrhnout taková opatření, která pomohou firmě Caparti 1 optimalizovat jejich současnou marketingovou strategii. Zpracovávaná firma Caparti 1 je drobným rodinným podnikem zabývajícím se zakázkovou výrobou stínící techniky a bytového textilu. Práce je členěna na teoretickou část a na praktickou. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny základní pojmy a literární rešerše na téma marketing. V praktické části je firma představena a podrobně popsána pomocí marketingového mixu, pomocí Pest analýzy a Porterovy analýzy Pěti konkurenčních sil je zhodnoceno její postavení na trhu. Následně je proveden marketingový výzkum prostřednictvím dotazníkového šetření. Ten je zaměřen na důležité faktory při nákupu bytového textilu a zastínění a image firmy, tedy jak je podnik vnímán okolím. V závěru jsou získané výsledky vyhodnoceny a poskytnuty návrhy na zlepšení.
The aim of this thesis is to propose measures that will help Caparti 1 to optimize their current marketing strategy based on a situational analysis of the company. The studied company Caparti 1, is a small family business engaged in the custom manufacturing of shading equipment and home textiles. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part describes and explains the basic concepts and literature search on marketing. In the practical part the company is introduced and described in detail using the marketing mix and its market position is evaluated using Pest analysis and Porter's Five Competitive Forces analysis. Subsequently, marketing research is conducted through a questionnaire survey focusing on the important factors in the purchase of home textiles and the firm's image, i.e. how the firm is perceived by the environment. Finally, the obtained results are evaluated and suggestions for improvement are provided.
Description
Subject(s)
Bytový textil, stínící technika, marketing, marketingová strategie, marketingový mix, situační analýza, image, zákazník
Citation
ISSN
ISBN