Rok 2020

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  Mechanické vlastnosti kompozitních desek na bázi geopolymeru vyztužené textilními sítěmi
  Le Chi, Hiep; ; Louda Petr, prof. Ing. CSc. Skolitel : 55456
  Je známo, že portlandský cement je stavebním stavebním materiálem, který má prokazatelně velmi dobré mechanické vlastnosti. Proces výroby Portlanského cenmentu však vyžaduje vysokou spotřebu energie a vyvolavá velké množství emisí CO2. Tato vlastnost je považována jako jedna z hlavních příčin globálního oteplování. Z tohoto důvodu se stavební průmysl stále více obrací na používání materiálů šetrných k životnímu prostředí, aby splnil cíle udržitelnosti potřebné pro moderní infrastruktury.Geopolymery jsou novou třídou stavebních materiálů vyvinutých primárně jako ekologická a udržitelná alternativa ke konvenčním stavebním materiálům na bázi cementu. Vzrůstající zájem o oblast kompozitních materiálů vyrobených geopolymerní matricí a textilními výztuhami. Tato disertační práce popisuje experimentální zkoumání ohybového chování tenkovrstvých kompozitů z geopolymerní malty a textilních výztuží, o který lze uvažovat s ohledem na jejich možné využití v budoucích budovách. Geopolymerová malta se nejprve optimalizuje na základě kombinace geopolymerního pojiva a různých plniv s přiměřeným mísícím poměrem, aby se dosáhlo konečného produktu s požadovanou mechanickou pevností. Poté jsou vybrány dva typy malty pro použití jako matrice s proměnlivým přidáním nasekaných čedičových vláken pro textilem vyztužený geopolymerní kompozit. Bylo zkoumáno několik parametrů, jako jsou textilní typy, míra vyztužení, druh malty, dávkování a délka nasekaných čedičových vláken, aby se zjistil jejich vliv na ohybové vlastnosti kompozitů na tenké desce. Byly provedeny zkoušky čtyřbodovým ohybem a rázovou zkouškou Charpyho kladivem a byly prezentovány experimentální výsledky. U kompozitů geopolymeru vyztuženého čedičovou textilií výsledky ukazují, že k vyztužení vzorků by mělo být použito vícevrstvého a malosíťového typu čedičové textilie, aby bylo dosaženo vysoké účinnosti zpevnění. Naproti tomu použití uhlíkových textilií při výrobě kompozitů s geopolymerní matricí s vysokou pevností jim umožňuje dosáhnout relativně vysoké mechanické pevnosti. Hodnota pevnosti v ohybu a houževnatosti v ohybu je silně ovlivněna mírou vyztužení a mechanickými vlastnostmi vláknité příze uhlíkové textilie. Navíc přídavek nasekaného čedičového vlákna (BF) hraje důležitou roli jak ve zlepšené mechanické pevnosti, tak v režimu porušení geopolymerních textilních kompozitů. Experimentální výsledky z nárazového testu Charpyho také ukázaly, že použití jak nasekaných čedičových vláken, tak textilních vláken zlepšilo absorpční kapacitu energie výsledných vzorků.
 • Item
  Elektronické ovládání ventilů pístového spalovacího motoru
  Zvolský, Tomáš; ; Scholz Celestýn, prof. Ing. Ph.D. Skolitel : 55343
  Disertační práce se zabývá elektronickým ovládáním ventilů pístového spalovacího motoru, které nemají přímou mechanickou vazbu na klikový hřídel. Jsou zde stanoveny přínosy elektronického ovládání ventilů v porovnání s konvenčním vačkovým rozvodem. Práce je zaměřena na vyčíslení energie potřebné pro pohyb ventilů u známých řešení elektronických systémů ovládání ventilů a její možné úspory. Za tímto účelem byly vytvořeny matematické modely a vzniklo unikátní zařízení s řídicím systémem k měření potřebného příkonu aktuátoru.
 • Item
  Analýza podmínek vzniku emisí a možnosti jejich snížení u stacionárních spalovacích motorů
  Dittrich, Luboš; ; Moc Lubomír, doc. Ing. CSc. Skolitel : 55346
  Práce je zaměřena na experimentální výzkum a analýzu pracovního oběhu a výfukových emisí pístového spalovacího motoru v režimech nízkého zatížení, které představují výzvu pro ve vyšších zatíženích vysoce účinná zařízení pro úpravu výfukových plynů. Pro měření bylo sestaveno laboratorní stanoviště se zkušebním jednoválcovým motorem. Běhen stavby zařízení bylo testováno několik variant řízení motoru. Dokončené stanoviště sloužilo pro měření emisí a významných provozních veličin. Měření bylo provedeno ve třech variantách. Výchozím bylo měření neupraveného motoru v klasickém zážehovém režimu. Následovalo doplnění spalovacího prostoru o komůrku a jako poslední byl měřen režim nízkoteplotního spalování. Tato měření byla následně vyhodnocena a popsána. Vlastní přínosy práce zahrnují kromě konstrukčních řešení a zvládnutí experimentálně náročného provozu motoru v režimu řízené detonace také několik unikátních řešení částí experimentální aparatury, která našla praktické využití v dalších projektech výzkumu a vývoje.
 • Item
  Identifikace dynamických systémů pomocí Bayesovských sítí
  Garan, Maryna; ; Lepšík Petr, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 57619
  Cílem této práce je vytvoření spojení mezi Bayesovskými sítěmi a parametrickou identifikací dynamických systémů. Nejprvé byl zpracován průzkum dostupné literatury a byly zformulovány důležité teoretické základy. Poté jsou uvedeny modely dynamických systémů na bázi Bayesovských sítí. Těžištěm práce je návrh a ověření metodologie identifikace dynamických systémů pomocí Bayesovských sítí. Součástí metodologie je nový přístup k volbě řádu výsledného modelu. Na závěr, byla ověřena navržená metoda identifikace dynamických systémů pomocí Bayesovských sítí na fyzikálních modelech dynamických systémů.Obecně je možno konstatovat, že je disertační práce zaměřena na návrh nového přístupu k identifikaci dynamických systémů ovlivněných šumem. Uvedené modely dynamických systémů na bázi Bayesovských sítí mohou být také využité k estimaci stavu, sledování a řízení dynamických systémů.
 • Item
  Vývoj prototypu 3D tiskárny na fotopolymery
  Kovalenko, Iaroslav; ; Pokorný Přemysl, prof. Ing. CSc. Skolitel : 55388
  Aditivní výroba je velice rychle se rozvíjející oblast inženýrství, která se postupně přestává používat výhradně pro prototypování. Historicky první 3D tiskárny stavěné na vytvrzování fotopolymerů dostaly nový impulz s rozvojem projekčních technologií. Možnost promítání celé tisknuté vrstvy najednou odstranila největší nevýhodu tiskáren tohoto typu, a to neskutečně dlouhou dobu tisku.Představená disertační práce se zabývá vývojem a stavbou 3D tiskárny na zpracování fotopolymerních materiálů, která kontroluje stav tisku v reálném čase. Tiskárna pracuje na principu technologie generování obrazu DLP projektorem. Ultrafialové záření ze zdroje světelné energie prochází DMD deskou a formuje obraz vrstvy tištěného modelu. Obraz se promítá na tenkou vrstvu fotopolymeru, která se působením UV záření polymerizuje. Platforma, na níž se vytváří model, se v každém kroku posouvá o jednu vrstvu modelu nahoru. Platforma je zavěšena na konzolu, která je poháněna servopohonem s krokovým motorem se zpětnou vazbou a kuličkovým šroubem. Mezi konzolou a platformou je zabudovaný tenzometrický siloměr, který neustále měří sílu vznikající při odlepování vytvrzené vrstvy modelu ode dna nádrže s fotopolymerem. Při vzniku neodpovídajícího silového průběhu během tisku hlásí řídící systém chybu a přerušuje tisk. Tím se snižují časové a materiálové náklady na tisk.Tiskárna, postavená v rámci této práce, se používá pro tisk keramických a kompozitních materiálů na základě fotopolymerů. Je zapojena do výzkumných projektů zabývajících se tiskem ze skla, kovu a keramiky. Na tiskárně probíhají testy metod a způsobů tisku různorodých fotopolymerních materiálů.