Elektronické ovládání ventilů pístového spalovacího motoru

Abstract
Disertační práce se zabývá elektronickým ovládáním ventilů pístového spalovacího motoru, které nemají přímou mechanickou vazbu na klikový hřídel. Jsou zde stanoveny přínosy elektronického ovládání ventilů v porovnání s konvenčním vačkovým rozvodem. Práce je zaměřena na vyčíslení energie potřebné pro pohyb ventilů u známých řešení elektronických systémů ovládání ventilů a její možné úspory. Za tímto účelem byly vytvořeny matematické modely a vzniklo unikátní zařízení s řídicím systémem k měření potřebného příkonu aktuátoru.
The dissertation deals with Electronically Controlled Valve Actuator of Combustion Piston Engine, which has no direct mechanical connection to crankshaft. This work presents the benefits of electronic valve systems in comparison with mechanical valvetrain. It describes the calculation of the energy required for the movement of electronic valve control systems and its possible savings. For this purpose, mathematical models and unique device with control system was created to measure the required power consumption of the actuator.
Description
Subject(s)
Elektromechanické ovládání ventilů, ventilový aktuátor, variabilní rozvod, měření příkonu, energetická účinnost, Electromechanical valve actuator, Electromechanical valvetrain, variable valvetrain, consumption measurement, energy efficiency
Citation
ISSN
ISBN
Collections