ŘÍZENÍ NASTAVOVAČŮ VAČKOVÝCH HŘÍDELÍ

Abstract
Tato diplomová práce se věnuje simulaci systému nastavovače vačkové hřídele včetně jeho řízení při snaze o optimalizaci funkce tohoto řízení. Teoretická část se zpočátku krátce zabývá úvodem do problematiky pístových spalovacích motorů s důrazem na ventilové rozvody. Následně jsou popsány hlavní důvody k řešení variabilních ventilových rozvodů včetně typů těchto systémů dle stupně jejich variability. Dále jsou zmíněny některé základní skutečnosti týkající se řízení těchto systémů. Praktická část zkoumá řešený systém nastavovače a jeho řízení. Poté je popsána tvorba simulačního modelu celého systému v prostředí programu MATLAB Simulink. Poslední část práce dokumentuje návrh změn v řízení k optimalizaci jeho funkce.
This diploma thesis deals with simulating a camshaft adjuster system including its control in an effort to optimize the function of this control. The theoretical part initially deals briefly with an introduction to the issue of reciprocating engines with emphasis on valve timing. Subsequently, the main reasons for researching on variable valve timing are described, including the types of these systems according to the degree of their variability. Then there are some basic facts mentioned about the control of said systems. The practical part examines the chosen system of the camshaft adjuster and its control. Then the creation of a simulation model of the whole system in MATLAB Simulink software environment is described. The last part of the thesis documents the design changes in control system to optimize its function.
Description
Subject(s)
motor, rozvody, simulace, nastavovač, řízení, engine, timing, simulation, camshaft adjuster, control
Citation
ISSN
ISBN
Collections