Badatelsky orientovaná výuka v zeměpisu na základní škole s přesahem do osobní zkušenosti žáka

Abstract
Diplomová práce se zabývá badatelsky orientovanou výukou. Jedná se o nový trend ve vyučování s cílem zefektivnit výuku přírodních věd na druhém stupni základních škol. Teoretická část práce pojednává o psychologických a pedagogických aspektech konstruktivistické koncepce vyučování, které je pro charakterizaci badatelsky orientované výuky stěžejní.Praktická část práce obsahuje na základě prostudovaných materiálů tzv. Návrhy cvičení na badatelsky orientovanou výuku v hodinách zeměpisu pro 2. stupeň základní školy. V těchto materiálech jsou obsaženy výukové aktivity, které se skládají z metodických a pracovních listů. Vybrané úlohy z materiálů byly otestovány během pedagogické praxe na základní škole.
The diploma thesis deals with inquiry-based teaching. It is a new trend in education with the aim of increasing the efficiency of the teaching of natural sciences at the second stage of primary schools. The theoretical part of the thesis deals with psychological and pedagogical aspects of the constructivist concept of teaching, which is crucial for the characterization of inquiry-based teaching.The practical part of the thesis contains, based on the studied materials, it was made Suggestions of exercises for inquiry-based teaching in geographical lessons for the 2nd grade of primary school. These materials contain teaching activities, which consist of methodical sheets and worksheets. Selected exercises from the materials were tested during pedagogical practice at primary school.
Description
Subject(s)
badatelsky orientovaná výuka, metodika BOV, učení založené na bádání, výuka zeměpisu, inquiry-based teaching, BOV methodology, inquiry-based science education, teaching geography at the second stage of primary school
Citation
ISSN
ISBN