Sociální práce v penitenciárním prostředí

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na aspekty sociální práce v penitenciárním prostředí. Cílem bakalářské práce bylo popsat formy práce, které užívají sociální pracovníci ve věznících, a definovat, jak jsou tyto aktivity vnímány z pohledu sociálních pracovníků a vězněných osob.Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V jednotlivých kapitolách teoretické části je popsáno vězeňství v České republice, role sociálního pracovníka ve vězeňském prostředí a samostatná sociální práce ve vězeňském prostředí, které je věnován největší prostor práce.Praktická část představuje průzkumné šetření, jehož se prostřednictvím dotazníků účastnily vězněné osoby, a polostrukturované rozhovory, které autor bakalářské práce vedl se sociálními pracovníky pracujícími ve věznicích v Libereckém kraji.
The bachelor's thesis focuses on aspects of social work in a penitentiary environment. The aim of the bachelor's thesis was to describe the forms of work used by social workers in prisoners and to define how these activities are perceived from the perspective of social workers and incarcerated people. The bachelor's thesis is divided into theoretical and practical parts. The individual chapters of the theoretical part describe the prison in the Czech Republic, the role of a social worker in a prison environment and independent social work in a prison environment, which is devoted to the largest area of work. The practical part is an exploratory investigation, in which prisoners participated through questionnaires, and semi-structured interviews conducted by the author of the bachelor thesis with social workers working in prisons in the Liberal Region.
Description
Subject(s)
Formy práce, penitenciární péče, penicentiaristika, program zacházení, sociální práce, sociální pracovník, Vězeňská služba ČR, vězeňské prostředí, vězněná osoba, výkon trestu odnětí svobody, Forms of work, penitentiary care, penicentiary, treatment programme, social work, social worker, Prison Service of the Czech Republic, prison environment, prisoner, execution of prison sentence
Citation
ISSN
ISBN