Přechod žáků ze základních škol na víceletá gymnázia

Abstract
Bakalářská práce Přechod žáků ze základních škol na víceletá gymnázia se zabývá důvody a dopady přechodu žáků ze základních škol na víceletá gymnázia, a to z pohledu těchto žáků. Cílem práce je zhodnotit přechod žáků ze základních škol na víceletá gymnázia z pohledu žáků intaktních a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Bakalářská práce v teoretické části popisuje žáky školního věku a identifikuje speciální vzdělávací potřeby, zabývá se i dětmi nadanými. Práce popisuje typy, poslání a historické souvislosti gymnázií a víceletých gymnázií. Stěžejní část práce řeší přechod dětí na víceletá gymnázia, popisuje nerovnosti ve vzdělávání a jejich dopad na české školství. K vlastnímu průzkumu, který se zabývá zjišťováním důvodů přechodu žáků na víceletá gymnázia a dopadů přechodu na tyto žáky z pohledu žáků intaktních, tak žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, byl použit dotazník.
The bachelor's thesis Transition of Students from Primary Schools to Multi-year Grammar Schools deals with the reasons and effects of the transition of students from primary schools to multi-year grammar schools, from the point of view of these students. The aim of the work is to evaluate the transition of students from primary schools to multi-year grammar schools from the point of view of intact students and students with special educational needs. The bachelor's thesis in the theoretical part describes school-age students and the identification of special educational needs, it also deals with talented children. The thesis describes the types, mission and historical context of grammar schools and multi-year grammar schools. The main part of the thesis addresses the transition of students to multi-year grammar schools, describes inequalities in education and their impact on Czech education. A questionnaire was used for the survey itself, which deals with finding out the reasons for the transition of students to multi-year grammar schools and the effects of the transition on these students from the point of view of intact students and students with special educational needs.
Description
Subject(s)
víceleté gymnázium, důvody přechodu, dopady přechodu, nadání, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nerovnosti ve vzdělávání, multi-year grammar school, reasons for transition, effects of transition, talent, students with special educational needs, education inequalities
Citation
ISSN
ISBN