Přechod žáků ze základních škol na víceletá gymnázia

dc.contributorRyšlavá Hana, Mgr. Ph.D. : 64101
dc.contributor.advisorPalounková Zuzana, Ing. Ph.D. : 55520
dc.contributor.authorLhotáková, Lenka
dc.date.accessioned2022-12-18T05:14:27Z
dc.date.available2022-12-18T05:14:27Z
dc.date.committed2022-4-30
dc.date.defense2022-06-09
dc.date.submitted2021-4-20
dc.date.updated2022-6-9
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce Přechod žáků ze základních škol na víceletá gymnázia se zabývá důvody a dopady přechodu žáků ze základních škol na víceletá gymnázia, a to z pohledu těchto žáků. Cílem práce je zhodnotit přechod žáků ze základních škol na víceletá gymnázia z pohledu žáků intaktních a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Bakalářská práce v teoretické části popisuje žáky školního věku a identifikuje speciální vzdělávací potřeby, zabývá se i dětmi nadanými. Práce popisuje typy, poslání a historické souvislosti gymnázií a víceletých gymnázií. Stěžejní část práce řeší přechod dětí na víceletá gymnázia, popisuje nerovnosti ve vzdělávání a jejich dopad na české školství. K vlastnímu průzkumu, který se zabývá zjišťováním důvodů přechodu žáků na víceletá gymnázia a dopadů přechodu na tyto žáky z pohledu žáků intaktních, tak žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, byl použit dotazník.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis Transition of Students from Primary Schools to Multi-year Grammar Schools deals with the reasons and effects of the transition of students from primary schools to multi-year grammar schools, from the point of view of these students. The aim of the work is to evaluate the transition of students from primary schools to multi-year grammar schools from the point of view of intact students and students with special educational needs. The bachelor's thesis in the theoretical part describes school-age students and the identification of special educational needs, it also deals with talented children. The thesis describes the types, mission and historical context of grammar schools and multi-year grammar schools. The main part of the thesis addresses the transition of students to multi-year grammar schools, describes inequalities in education and their impact on Czech education. A questionnaire was used for the survey itself, which deals with finding out the reasons for the transition of students to multi-year grammar schools and the effects of the transition on these students from the point of view of intact students and students with special educational needs.en
dc.description.mark1-
dc.format60 s.
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 202204290
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/166506
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparFISCHER, S., aj., 2014. Speciální pedagogika. 1. vyd. Praha: TRITON. ISBN 978-80-7387-792-7.par parLECHTA, V., ed., 2016. Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1123-5.par parMATĚJŮ, P., aj., eds., 2010. Nerovnosti ve vzdělávání: od měření k~řešení. Praha: SLON. ISBN 978-80-7419-032-2.par parMUDRÁK, J., 2015. Nadané děti a jejich rozvoj. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5089-7.par parPROKOP, D., 2020. Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. 2. rozš. vyd. Brno: Host. ISBN 978-80-275-0308-7.par parPRŮCHA, J., 2015. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 4. aktual. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0872-3.par parPRŮCHA, J., 2017. Moderní pedagogika. 6. aktual. a dopl. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1228-7.par parSTEHLÍKOVÁ, M., 2018. Nadané dítě: jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0512-0.par parZILCHER, L., aj., 2019. Inkluzivní vzdělávání: efektivní vzdělávání všech žáků. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0789-6.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectvíceleté gymnáziumcs
dc.subjectdůvody přechoducs
dc.subjectdopady přechoducs
dc.subjectnadánícs
dc.subjectžáci se speciálními vzdělávacími potřebamics
dc.subjectnerovnosti ve vzdělávánícs
dc.subjectmulti-year grammar schoolen
dc.subjectreasons for transitionen
dc.subjecteffects of transitionen
dc.subjecttalenten
dc.subjectstudents with special educational needsen
dc.subjecteducation inequalitiesen
dc.titlePřechod žáků ze základních škol na víceletá gymnáziacs
dc.titleTransition of Students from Primary Schools to Multi-year Grammar Schoolsen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSPV
local.degree.programmeSpeciální pedagogika
local.degree.programmeabbreviationB7506
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP19000619
local.identifier.stag42644
local.identifier.verbis
local.identifier.verbisc80e7fb6-4b4e-4196-91ef-5a243edd5a07
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4290
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.lenka.lhotakova.pdf
Size:
1.34 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Lhotakova_ved.pdf
Size:
329.68 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Lhotakova_opo.pdf
Size:
326.58 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
32.76 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP