Vliv procesu suburbanizace na demografický vývoj a kapacityZákladních a Mateřských škol ve vybrané lokalitě

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem práce je popsat a zhodnotit vliv suburbanizace a demografického vývoje na kapacitu základních a mateřských škol ve vybrané lokalitě (aglomerace Liberec-Jablonec a aglomerace Mladá Boleslav). Práce se zaměřuje na municipality v aglomeraci Liberec-Jablonec a aglomeraci Mladá Boleslav. Na základě dostupných informací měl být analyzován a interpretován demografický vývoj v rámci sledovaného území, ale pro nedostatek demografických informací, které jsou sledovány pouze na úrovni obcí, okresů či krajů, došlo pouze k částečné interpretaci. V rámci výzkumu jsem oslovila zástupce školských zařízeních ve vybraném území a zajímala se o současné kapacity základních a mateřských škol. V závěru práce se zabývám postojem zástupců jednotlivých municipalit ke kapacitě školských zařízení na jejich území.
The aim of this thesis is to describe and evaluate the impact of suburbanization and demographic development on the capacity of primary and kindergarten schools in a selected locality (Liberec-Jablonec and Mladá Boleslav agglomeration). The work focuses on municipalities in the Liberec-Jablonec agglomeration and the Mladá Boleslav agglomeration. On the basis of the available information, the demographic development within the monitored territory should have been analyzed and interpreted, but due to the lack of demographic information, which is monitored only at the level of municipalities, districts, or regions, the interpretation was only partially achieved. As part of the research, I approached representatives of the educational establishments in the selected territory and inquired about the current capacities of primary and kindergarten schools. At the end of the thesis, I examine the attitude of representatives of each municipality towards the capacity of school facilities in their territory.
Description
Subject(s)
aglomerace, Jablonec n. Nisou, kapacity školských zařízení, Liberec, Mladá Boleslav, suburbanizace, zájem municipalit, agglomeration, Jablonec n. Nisou, the capacity of school facilities, Liberec, Mladá Boleslav, suburbanization, the interest of municipalities
Citation
ISSN
ISBN