Komunikační strategie vybraného podniku

Abstract
Diplomová práce se věnuje komunikační strategii vybraného podniku. Hlavním cílem práce je zhodnocení současné komunikace společnosti a návrhu vhodných řešení, jak komunikaci zefektivnit. První část diplomové práce je věnována teoretickým východiskům, definování a vysvětlení základních pojmů v oblasti marketingové komunikace. V další části je představena společnost Trima spol. s r.o., uveden je předmět podnikání, sídlo společnosti a její hodnoty. Práce se dále zabývá komunikačním mixem společnosti, jaké konkrétní nástroje společnost využívá pro svou komunikaci. Dále je v práci vyhodnocení komunikační strategie dle zaměstnanců společnosti, kteří komunikaci vytvářejí a znají zpětnou vazbu. V závěru práce jsou uvedeny návrhy na zlepšení jednotlivých komunikačních nástrojů, kde u některých je provedena i kalkulace navržených zlepšení.
The diploma thesis deals with the communication strategy of a chosen company. The main goal of this thesis is to evaluate the current communication of the company and propose appropriate solutions to make communication better. The first part of the diploma thesis is devoted to the theoretical basis, definition and explanation of basic concepts in the field of marketing communication. In the next part, the company Trima spol. s r.o. is introduced, there are stated subject of business, the registered office of the company and its value. This thesis also deals with the communication mix of the company and which of the specific tools of communication company uses for its communication. Furthemore, the thesis evaluates the communication strategy according to the company's employees who create communication and know the feedback. At the end of this thesis, there are suggestions for the improvement of individual communication tools, where for some the calculation of the proposed improvements is performed.
Description
Subject(s)
Internetový marketing, Komunikační mix, Komunikační proces, Marketingový mix, Online komunikace, Osobní prodej, Podpora prodeje, Přímý marketing, Public relations, Reklama, Sponzoring, Veletrhy a výstavy, Internet marketing, Communication mix, Communication process, Marketing mix, Online communication, Personal sales, Sales support, Direct marketing, Public Relations, Advertising, Sponsoring, Trade Shows & Shows
Citation
ISSN
ISBN