Platební bilance a její vývoj v České republice

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na téma platební bilance v České republice a její vývoj od roku 2004. V první části jsou vysvětleny teoretické pojmy ohledně sestavování platební bilance, pohledů a s tím související další členění. Následující část se zaměřuje na vnější ekonomickou rovnováhu a podmínky a principy fungování vyrovnávacích mechanismů. Praktická část se zaměřuje na podrobnější analýzu jednotlivých účtů a jejího provázání s událostmi, které byly klíčové nejen pro českou ekonomiku. Hlavním cílem práce je vyhodnotit vývoj běžného, kapitálového a finančního účtu v období 2004-2021 dle metodiky platební bilance.
The bachelor thesis is focused on the topic of balance of payment in Czech Republic and its development since 2004. The first part explains the theoretical terms regarding the compilation of the balance of payments, views and related subdivisions. The next part focuses on the external economic balance and the conditions and principles of the compensation mechanisms. The practical part focuses on a more detailed analysis of individual accounts and its connection with events, that were crucial not only for Czech economy. The main goal of this thesis is to evaluate the development of current ,capital and financial account in the period 2004-2021 according to the balance of payments methodology.
Description
Subject(s)
běžný účet, Česká republika, finanční účet, kapitálový účet, platební bilance, vyrovnávací mechanismus, balance of payments, balancing mechanism, capital account, current account, financial account, Czech Republic
Citation
ISSN
ISBN