Vliv genderové nerovnosti na mezinárodní konkurenceschopnost Ománu

Abstract
Cílem bakalářské práce na téma vliv genderové nerovnosti na mezinárodní konkurenceschopnost Ománu je odpovědět na otázku, zda úroveň genderové nerovnosti (nebo rovnosti) ovlivňuje mezinárodní konkurenceschopnost, a to se zaměřením na vývoj a současnou situaci v Ománu. První část bakalářské práce je věnována teorii, kde jsou definovány pojmy gender obecně, genderová nerovnost a konkurenceschopnost. Dále jsou zde zmíněny indexy od Světového ekonomického fóra, které monitorují situaci genderové nerovnosti a konkurenceschopnosti v jednotlivých státech. V praktické části je pomocí regresní a korelační analýzy posuzován vztah mezi těmito proměnnými a následně je nastíněna situace ve světě z hlediska rovnosti pohlaví i konkurenceschopnosti s konkrétním pohledem na zmíněný Omán.
The aim of the bachelor thesis on the impact of gender inequality on the international competitiveness of Oman is to address the question, whether the level of gender inequality (or equality) and affects the international competitiveness, with a special focus on the development and current situation in Oman. The first part of the bachelor thesis is devoted to the theory, where the concepts of gender in general, gender inequality and competitiveness are defined. Indexes from the World Economic Forum, which monitor the situation of gender inequality and competitiveness in individual countries, are also mentioned. The practical part uses regression and correlation analysis to assess the relationship between these variables and then outlines the situation in the world in terms of gender equality and competitiveness with a specific view of the Oman.
Description
Subject(s)
Genderová nerovnost, konkurenceschopnost, Omán, index, regresní analýza, Gender inequality, competitiveness, Oman, index, regression analysis
Citation
ISSN
ISBN