FORMÁT VÝUKY PŘEVRÁCENÉ TŘÍDY V ON-LINE PROSTŘEDÍ V HODINÁCH HOSPODÁŘSKÉ ANGLIČTINY NA VYSOKÉ ŠKOLE

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Havránková, Tereza
dc.date.accessioned 2022-01-13T09:15:01Z
dc.date.available 2022-01-13T09:15:01Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2021_3_09
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/161367
dc.description.abstract Koncept výuky převrácená třída se stal v posledních letech využívaným přístupem především v hodinách matematiky a přírodních věd. Závěry různých studií ale ukazují, že převrácenou třídu lze úspěšně implementovat i do online výuky cizích jazyků. Článek popisuje probíhající výzkum, jehož záměrem je prozkoumat dopad režimu převrácené třídy na studijní výsledky studentů hospodářské angličtiny na vysoké škole v online výuce. Úvod článku je věnován teoretickým poznatkům o problematice převrácené třídy v online prostředí. Druhá část je věnována metodologii samotného výzkumu a přehledu dílčích zjištění výzkumu, realizovaného v letním semestru akademického roku 2020/2021. cs
dc.description.abstract Das Unterrichtskonzept für eine umgekehrte Klasse wurde in den letzten Jahren zu einem oft genutzten Ansatz vor allem beim Unterricht der Mathematik und der Maturwissenschaften. Die Schlüsse der verschiedenen Studien zeigen jedoch, dass sich eine umgekehrte Klasse auch erfolgreich im Online-Unterricht für Fremdsprachen implementieren lässt. Dieser Artikel beschreibt eine noch nicht abgeschlossene Untersuchung, deren Ziel in der Erforschung der Auswirkung des Regimes der umgekehrten Klasse auf die Studienergebnisse der Studenten des Wirtschaftsenglisch an der Hochschule beim Online-Unterricht besteht. Die Einleitung des Beitrags erwähnt die theoretischen Erkenntnisse hinsichtlich der Problematik der umgekehrten Klasse im Online-Milieu. Der zweite Teil widmet sich der Methodologie der eigentlichen Untersuchung sowie dem Überblick über die Teilfeststellungen der Untersuchung, welche im Sommersemester des akademischen Jahres 2020/21 durchgeführt wurde. de
dc.description.abstract The flipped classroom model has been an appealing approach to teaching, primarily in math and science classes. However, several research studies have proven that the flipped classroom method can be successfully implemented in online language classes. This article presents a research study that aims to analyze the impact of the flipped learning approach on Czech university students in English classes. The first part of the study is dedicated to the goals and methodology of the research. The second section discusses the partial outcomes of the research. en
dc.description.abstract Nauka w trybie odwróconej klasy stała się w ostatnich latach koncepcją stosowaną przede wszystkich na zajęciach z matematyki i nauk przyrodniczych. Wnioski wynikające z różnych badań wskazują jednak, że odwróconą klasę można z sukcesem wprowadzić także w nauczaniu on-line języków obcych. W artykule opisano przeprowadzane badania, których celem jest zbadanie wpływu trybu odwróconej klasy na osiągnięcia studentów uczęszczających na zajęcia ekonomicznego języka angielskiego na uczelni wyższej prowadzone w formie on-line. We wstępie artykułu przedstawiono wiedzę teoretyczną dotyczącą zagadnienia odwróconej klasy w środowisku on-line. W drugiej części opisano metodologię badań oraz zaprezentowano wybrane wnioski wynikające z badań, przeprowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. pl
dc.format text
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon ZOUNEK, J.; JUHAŇÁK, L.; STAUDKOVÁ, H.; POLÁČEK, J.: E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2016. 280. s. ISBN 978-80-7552-217-7.
dc.relation.isbasedon WANG, N.: New Digital Technology in Education, Conceptualizing Professional Learning for Educators. Springer International Publishing, Switzerland, 2015. ISBN 978-3-319-05821-4.
dc.relation.isbasedon SITNÁ, D.: Metody aktivního vyučování. Portál, Praha, 2013. ISBN 978-80-262-0404-6.
dc.relation.isbasedon BERGMANN, J.: Flip your classroom: reach every student in every class every day. International Society for Technology in Education, 2012. ISBN 978-1-56484-315-9.
dc.relation.isbasedon MEHRING, J.: Present Research on the Flipped Classroom and Potential Tools for the EFL Classroom. Computers in the Schools. 2016, Vol. 33, Issue 1. DOI: 10.1080/07380569.2016.1139912
dc.relation.isbasedon MARSHALL, H. W.; KOSTKA, I.: Fostering Teaching Presence through the Synchronous Online Flipped Learning Approach. Teaching English as a Second or Foreign Language. 2020, Vol. 24, Issue 2. Available from WWW: https://www.tesl-ej.org/wordpress/issues/volume24/ej94/ej94int/
dc.relation.isbasedon MAXWELL, J. A.: Qualitative research design. An Interactive Approach. Sage, Thousand Oaks, London, New Delhi, 2005. ISBN 0761926089.
dc.relation.isbasedon LEE, G., WALLACE, A.: Flipped Learning in the English as a Foreign Language Classroom: Outcomes and Perceptions. TESOL Quarterly. 2018, Vol. 52, Issue 1, pp. 62–84. DOI: 10.1002/tesq.372
dc.relation.isbasedon HENDL, J.: Kvalitativní výzkum. Portál, Praha, 2005. ISBN 978-80-7367-485-4
dc.subject Flipped classroom en
dc.subject Flipped learning en
dc.subject Research design en
dc.subject Digital technology en
dc.subject SOFLA en
dc.title FORMÁT VÝUKY PŘEVRÁCENÉ TŘÍDY V ON-LINE PROSTŘEDÍ V HODINÁCH HOSPODÁŘSKÉ ANGLIČTINY NA VYSOKÉ ŠKOLE en
dc.title.alternative THE SYNCHRONOUS ONLINE FLIPPED LEARNING APPROACH (SOFLA) IN BUSINESS ENGLISH COURSES cs
dc.title.alternative FORMAT EINER UMGEKEHRTEN KLASSE IM ONLINE-UNTERRICHT BEI DER LEHRE VON WIRTSCHAFTSENGLISCH AN DER HOCHSCHULE de
dc.title.alternative ZAJĘCIA METODĄ ODWRÓCONEJ KLASY W ŚRODOWISKU ON-LINE NA LEKCJACH EKONOMICZNEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA UCZELNI WYŻSZEJ pl
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.doi 10.15240/tul/004/2021-3-009
dc.identifier.eissn 2571-0613
local.relation.volume 27
local.relation.issue 3
local.citation.spage 88
local.citation.epage 101
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account