Provozní rizika ve vybrané obchodní společnosti orientované na námořní nákladní přepravu

Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na námořní nákladní přepravu u společnosti Saigon Shipping ve Vietnamu a její provozní rizika. Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout preventivní opatření, či navrhnout řešení, které by pomohlo minimalizovat negativní následky. Tato doporučení byla zpracována na základě rizikové analýzy. V teoretické části jsou vysvětleny definice v námořní nákladní dopravě. Dále jsou zmíněny výhody a nevýhody této přepravy. Další část této práce se zabývá platnými legislativami a smluvními podmínkami. V následující části je zmíněna platná legislativa pro zajištění námořní přepravy v Evropské Unii. V závěru je provedena riziková analýza a návrhy řešení pro danou firmu
This bachelor thesis is focused on sea freight at Saigon Shipping in Vietnam and its operational risks. The aim of this bachelor thesis was to propose preventive measures or propose a solution that would help minimize the negative consequences. These recommendations were made based on a risk analysis. The theoretical part explains the definitions of maritime freight transport. The advantages and disadvantages of this transport are also mentioned. The next part of this work deals with applicable legislation and contractual conditions. The following section mentions the current legislation for the provision of maritime transport in the European Union. Finally, risk analysis and solutions for the company are performed
Description
Subject(s)
EU, INCOTERMS, legislativa, námořní přeprava, rizika, UNCLOS, EU, INCOTERMS, legislation, Maritime transport, risks, UNCLOS
Citation
ISSN
ISBN