Proměna Verneřicka v důsledku vysídlení německého obyvatelstva a znovuosídlení lokality slovanským obyvatelstvem

Abstract
Po skončení 2. světové války v roce 1945 začaly na území Československa procesy odsunu německého obyvatelstva ruku v ruce s procesy osídlování především pohraničních oblastí československým obyvatelstvem. Nucený odchod německy mluvícího obyvatelstva za hranice československého státu a návrat pohraniční tzv. slovanskému živlu probíhal v několika etapách. Tato bakalářská práce chce tyto procesy konkretizovat a přiblížit za pomocí analýzy, komparace a syntézy pramenů a odborné literatury na příkladu města Verneřice a jeho obyvatelích.
After the end of World War II in 1945, the processes of expulsion of the Germanpopulation began hand in hand in Czechoslovakia with the processes of settlement ofmainly border areas by the Czechoslovak population. The forced departure of theGerman-speaking population beyond the borders of the Czechoslovak state and thereturn of the border to the so-called Slavic element took place in several stages. This bachelor's thesis wants to concretize and approach these processes with the help of analysis, comparison and synthesis of sources and literature on the example of the city of Verneřice and its inhabitants.
Description
Subject(s)
odsun německého obyvatelstva, osídlování československým obyvatelstvem, Verneřice, proměna oblasti, pamětníci, expulsion of the German population, colonization by the Czechoslovakpopulation, Verneřice, area transformation, witnesses
Citation
ISSN
ISBN