2021/3 - Social Sciences

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  ANTROPOLOGIE SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ V SOUDOBÉM VIETNAMU
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021) Schwarz, Michal
  Recenzní článek přibližuje publikaci o etnografických, lingvistických a sociálních vztazích v rodinách, které zůstaly po válkách ve Vietnamu. Někteří členové rodin stále čelí poválečným tlakům a postižením válečnými traumaty. Jiní čelí sociálním imperativům péče o staré nebo nemocné příbuzné. Omezení v osobním životě jsou hlavním konceptem recenzované knihy, která se soustředí na roli osobní oběti. Tu doplňují sociální vztahy lásky a péče, kult předků a požadavek synovské oddanosti. Ve vietnamských rodinách jsou tato pravidla pevná a projevují se v jazykových prostředcích komunikace (např. matka-dítě), které autorka lingvisticky analyzuje a dokládá fotografiemi komunikačních situací. Recenze poukazuje na alternativní výklady a kulturní specifika živých tradic magického myšlení a polygamie.
 • Item
  FORMÁT VÝUKY PŘEVRÁCENÉ TŘÍDY V ON-LINE PROSTŘEDÍ V HODINÁCH HOSPODÁŘSKÉ ANGLIČTINY NA VYSOKÉ ŠKOLE
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021) Havránková, Tereza
  Koncept výuky převrácená třída se stal v posledních letech využívaným přístupem především v hodinách matematiky a přírodních věd. Závěry různých studií ale ukazují, že převrácenou třídu lze úspěšně implementovat i do online výuky cizích jazyků. Článek popisuje probíhající výzkum, jehož záměrem je prozkoumat dopad režimu převrácené třídy na studijní výsledky studentů hospodářské angličtiny na vysoké škole v online výuce. Úvod článku je věnován teoretickým poznatkům o problematice převrácené třídy v online prostředí. Druhá část je věnována metodologii samotného výzkumu a přehledu dílčích zjištění výzkumu, realizovaného v letním semestru akademického roku 2020/2021.
 • Item
  KONSTRUKCE TESTŮ A EMPIRICKÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021) Romová, Hana
  Hodnocení v oblasti osvojování neboli učení se cizím jazykům má ve srovnání s jinými oblastmi vzdělávání specifické rysy. Jazykové testování je kromě jiného unikátní tím, že jazyk je nejen obsahem, ale i nástrojem měření. Pro potřeby testování byla řešitelským týmem vytvořena banka testových úloh obsahující svazky položek, ze kterých lze vytvořit v subtestech velký počet testů obsahujících termíny a profesní lexiku korespondující s reálnými požadavky kladenými na pracovníky v praxi. Byly sestaveny achievement testy a kontrolní testy na základě položkové banky, takže z funkčního hlediska převládá hodnotící funkce. Achievement testy nejsou zaměřeny jen na testování úspěšnosti jednotlivých studentů, ale také na úspěšnost vyučujících. Z hlediska interpretace výsledků je pozornost věnována achievement testům, které umožňují součinnost reálných počtů položek a testovaných studentů.
 • Item
  LESSONS LEARNED FROM REMOTE EDUCATION
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021) Šimková, Květoslava; Ramadanová, Jitka
  Tento článek je věnován vybraným aspektům vzdělávání na dálku (online), které by se daly uplatnit i ve výuce prezenční za účelem zkvalitnění a zefektivnění výukového a učebního procesu. Autorky zde seznamují s výsledky dotazníkového šetření, jehož se zúčastnili jak vyučující anglického jazyka Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni, tak také studenti ekonomické fakulty téže univerzity. Dotazníkové šetření proběhlo v letním semestru akademického roku 2020/2021 a účastníci v něm vyjadřovali své názory týkající se vzdělávání na dálku v průběhu posledních dvou semestrů. Autorky posléze shrnuly výsledky dotazníků a na základě jejich analýzy předkládají nabyté poznatky a zkušenosti, které by chtěly využít v kurzech obchodní angličtiny i v budoucnosti.
 • Item
  TOEIC LISTENING AND READING JAKO SOUČÁST HODNOCENÍ STUDENTŮ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021) Pavlíková, Stanislava
  V článku je nejprve uvedena charakteristika testu TOEIC v kontextu testování studentů na Technické univerzitě v Liberci, Katedře cizích jazyků. Dále je popsána analýza výsledků těchto testů získaných v období let 2015 až 2020. Analýza byla zaměřena na porovnání skóre, kterých uchazeči dosáhli v sekcích testu ve čtení a poslechu. Výsledky šetření jsou podnětem k návrhu na úpravy sylabů jazykových kurzů tak, abychom se zaměřili na vyváženost učebních aktivit a podpoření slabších dovedností studentů, kterými jsou problémy ve čtení s porozuměním. Dalším zdrojem informací k aktualizaci učebních plánů jsou názory studentů, kteří test TOEIC i jazykový kurz absolvovali v roce 2019.