Movement in nature - kolekce interiérových textilií

Abstract
Cílem této bakalářské práce je vytvoření kolekce výtvarných interiérových textilií, které lze uplatnit pro dekoraci interiéru. Zdrojem inspirace pro tvorbu potisků jsou přírodní jevy ve svém dynamickém projevu. Dynamika je klíčovým slovem pro celou kolekci navržených vzorů. Je podpořena i samotnou technikou vytvoření jednotlivých grafických návrhů. Důraz je kladen na charakteristické tvary, směr, intenzitu a periodicitu pohybů zkoumaných jevů. Praktická část popisuje proces tvorby návrhů, předtiskovou přípravu pomocí grafických editorů a způsob realizace navržené kolekce. Prezentace se skládá z katalogu vzorů a textilních vzorníků, ve kterých se výtvarně propojuje hlavní myšlenka s inspirací. Práce je doplněna vizualizací navržených potisků v interiéru.
The aim of this bachelor's thesis is to create a collection of artistic interior textiles that can be used for interior decoration. The source of inspiration for the creation of prints are natural phenomena in their dynamic expression. Dynamics is the key word for the entire collection of designed patterns. It is also supported by the technique of creating individual graphic designs. Emphasis is placed on the characteristic shapes, direction, intensity and periodicity of the movements of the studied phenomena. The practical part describes the process of creating designs and prepress using graphic editors and the way of implementation of the designed collection. The presentation consists of a catalog of patterns and textile swatches, in which the main idea is artistically connected with inspiration. The work is complemented by the visualization of designed prints in the interior.
Description
Subject(s)
Přenosový tisk, interiérová textilie, dekorační textilie, přírodní jevy, živel, předtisková příprava, Transfer printing, interior textiles, decorative textiles, natural phenomena, element, prepress
Citation
ISSN
ISBN