Návrh koaxiálního náhonu pro obráběcí stroj

Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem koaxiálního pohonu pro obráběcí stroj typu horizontální vyvrtávačka pro výrobce těchto strojů, jímž je TOS VARNSDORF a.s. V teoretické části této práce je čtenář seznámen s problematikou pohonu vřeten a dalšími systémy a částmi těchto strojů. Následně je proveden patentový průzkum a návrh několika možných řešení. Na základě několika kritérií je vybrána vhodná varianta. Pomocí CAD softwaru je pohon vymodelován. Následně je navrženo smykadlo vřeteníku a spolu s dalšími komponentami je model podroben analýze metodou konečných prvků. Následně jsou dimenzovány další komponenty pohonu včetně vřetene a zaneseny do sestavy.
The diploma thesis deals with the design of a coaxial drive for a machine tool for the manufacturer of horizontal boring machines, which is the company TOS VARNSDORF a.s. The reader is acquainted with the issue of spindle drive and other systems and parts of these machines in the theoretical part of this thesis. Subsequently, a patent research is performed and several possible solutions are proposed. Suitable variant is selected based on several criteria. The drive is created using CAD software. Subsequently, the headstock slider is designed and the model is subjected to finite element analysis together with other components. Subsequently, other drive components, including the spindle, are designed and assembled.
Description
Subject(s)
Koaxiální pohon, horizontální vyvrtávačka, pohon vřetena, obráběcí stroj, strojní inženýrství, konstrukční návrh, smykadlo, Coaxial drive, horizontal boring machine, spindle drive, machine tool, mechanical engineering, construction design, headstock slider
Citation
ISSN
ISBN
Collections