Charakterizace nanočástic pomocí rozptylu světla

Abstract
Bakalářská práce se zabývá charakterizací velikosti nanočástic pomocí metod, které jsou založené na rozptylu světla. Teoretická část vysvětluje základní jevy a principy metod charakterizace nanočástic, zejména metodu DLS (Dynamic Light Scattering). Praktická část se zabývá měřením velikosti nanočástic pomocí dynamického rozptylu světla (DLS), vyhodnocení naměřených dat v programu MATLAB a následné kvantitativní a kvalitativní analýze velikosti nanočástic z naměřených dat.
Bachelor thesis deals with the characterization of nanoparticles size using methods, which are based on light scattering. The theoretical part explains the basic phenomena and principles of methods for characterization of nanoparticles, mainly method DLS (Dynamic light scattering). The practical part deals with measuring the size of nanoparticles using dynamic light scattering (DLS), evaluation of measured data in MATLAB and subsequent quantitative and qualitative analysis of nanoparticle size from measured data.
Description
Subject(s)
rozptyl světla, DLS, Brownův pohyb, korelace, nanočástice, light scattering, DLS, Brownian motion, correlation, nanoparticle
Citation
ISSN
ISBN