Zpracování a vizualizace dat z vodárenského přivaděče Bedřichov

Abstract
Diplomová práce popisuje návrh grafické reprezentace dat z vodárenského přivaděče Bedřichov. Cílem je rychlejší a přehlednější práce s daty získávanými v projektu měření fyzikálních jevů v horninovém masivu. V první části popisuje návrh aplikace pomocí Pythonu a webového frameworku Django, následně navazuje jejím nasazením na~produkční server. Další části se věnují především zlepšení výkonu a efektivity práce s daty.Výstupem z práce jsou podklady pro úpravu běžící databáze a funkční webová aplikace umožnující manipulaci s měřenými daty a jejich zobrazování.
The diploma thesis describes the design of a graphical representation of data from the Bedřichov water supply.The aim is faster and convenient work with data obtained in the project of measuring physical phenomena in the rock massif.The first part describes the design of the application using Python and the Django web framework, followed by its deployment on a production server.The other sections focus on performance improvement and effictient work with data.The output of the work are materials for editing production database and a functional web application for display and manipulation of measured data.
Description
Subject(s)
měření fyzikálních veličin, zpracování dat, databáze, webová aplikace, Python, Django, PostgreSQL, measurement of physical quantities, data processing, databases, web application, Python, Django, PostgreSQL
Citation
ISSN
ISBN